null","image_alt":"undefined","image_name":"BANNER 1.jpg","image_path":"upload/images/categories/fa
HIY56i
Da0kfg
X0KSvxgy
Etb
XPNln
Fss
Iowd4v
J.jpg","banner_id":"63ec53c21fd937e478076a25","position":16,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/fa
HIY56i
Da0kfg
X0KSvxgy
Etb
XPNln
Fss
Iowd4v
X4Wz
Ls
PPwe
Lj6nbac
Zw
Rxcf
KMfidhia4Up.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"

null","position":3,"banner_id":"641bc4ca4b6e87408002bf32","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/No140h
X4Wz
Ls
PPwe
Lj6nbac
Zw
Rxcf
GOtxvr
Fa1FYch5Xy
T1msu
JL5l
Mes
JSer
W0h
MECN.png","banner_id":"63ec46cca7736799dc01c795","position":2,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/s
GOtxvr
Fa1FYch5Xy
T1msu
JL5l
Mes
JSer
W0h
I8b
DRXGZ8Jp4gyq
RT1Y5om
SG5x
F1Kkz
Isa
Ifj
I8b
DRXGZ8Jp4gyq
RT1Y5om
SG5x
F1Kkz
Isa
Ifj
O.png"}},"23":"_id":"64599d9cc1d32638a10a3b84","cms_menu_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1df","parent_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1e5","title":"u00c1O CHu1ed0NG Nu1eae
NG","slug":"ao-chong-nang","description":"","is_show_on_website":true,"is_featured":false,"created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","image_path":"upload/images/categories/s3g
CWAwd
Ox
BXJxq
NV1brx
BD0VZJ1Oy
CRl
CWAwd
Ox
BXJxq
NV1brx
BD0VZJ1Oy
CRl
G1hs5qp9DRKEKm8b
WUA4Pi
N6Q0ft
Hn
QXEBbi
RB.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","banner_id":"63ec55372793f528a00da622","position":5,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/zv
G1hs5qp9DRKEKm8b
WUA4Pi
N6Q0ft
Hn
QXEBbi
Cart
M7tbx
NERSJ9MPx
TNAHuxz
Ebwev
AB9Mpru.png","banner_id":"63e66e97cdd0ba1f070334ba","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":9,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/1gq
Cart
M7tbx
NERSJ9MPx
TNAHuxz
Ebwev
SZ8Pkbd
Zw
EUF7il6FPq
KH6UKIgbv2ZYX3ZUYNp4.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":14,"banner_id":"641bc98bc5159ccca809f8b3","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/u
SZ8Pkbd
Zw
EUF7il6FPq
X7r
FBqas
PQ3L87Lgu
Nb
IYV4v
AHXe
JPf1Gfos
LRu.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":27,"banner_id":"641bc876fc048a99d30da914","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/q
X7r
FBqas
PQ3L87Lgu
Nb
IYV4v
AHXe
JPf1Gfos
KMPk
Wvr
SUMSn
Rjc
XUki
Lsup7Si
SQEwm
Ipq.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":9,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/EXcsme
KMPk
Wvr
SUMSn
Rjc
XUki
Lsup7Si
SQEwm
NOo
CNUf
WQVISo8GZXO9jsl
Xxgs
GASt
EAbye
W9zf.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":21,"banner_id":"641bc97fc5159ccca809f8b2","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/x
NOo
CNUf
WQVISo8GZXO9jsl
Xxgs
GASt
EAbye
WQYwp
GBp
Y2DLYl
T.jpg","banner_id":"63e66f19a347ae3d540a5e09","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":20,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/kia1TNZz1zs1NBH6XRLQefl0t
WQYwp
GBp
Y2DLYl
GOtxvr
Fa1FYch5Xy
T1msu
JL5l
Mes
JSer
W0h
MECN.png","banner_id":"63ec46cca7736799dc01c795","position":2,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/s
GOtxvr
Fa1FYch5Xy
T1msu
JL5l
Mes
JSer
W0h
JQc
OXSgh
WXLx4Ch
YH43HJ7ZKvo
AHS3k
JQc
OXSgh
WXLx4Ch
YH43HJ7ZKvo
AHS3k
ZP3y4ki
BFg63ZRm
N7NYOkg
D4Bta
TYb
Pjnt
GF5k
ZP3y4ki
BFg63ZRm
N7NYOkg
D4Bta
TYb
Pjnt
GF5k
F8um
J3ynxdlou
J8Bu
XY7zes
Ae
Bg
Tno3XKRQjw
F8um
J3ynxdlou
J8Bu
XY7zes
Ae
Bg
Tno3XKRQjw
SUXOf
Fl4PSZSg
TMGnguz
Bok1g
Qx
T2Zuq
Cjs.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":7,"banner_id":"641bc9ce4b6e87408002bf37","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/1Spix
SUXOf
Fl4PSZSg
TMGnguz
Bok1g
Qx
T2Zuq
KBLIt
Y1N7RCGHYw0r5Ycfvqtz
Fto
Zql3sz1t2L.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","banner_id":"63ec51e61fd937e478076a22","position":8,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/wu
KBLIt
Y1N7RCGHYw0r5Ycfvqtz
Fto
SA5Ing
Il
JFx
Vh8VFUWMufl
Zhjq35GMDNYu
SA5Ing
Il
JFx
Vh8VFUWMufl
Zhjq35GMDNYu
JQc
OXSgh
WXLx4Ch
YH43HJ7ZKvo
AHS3k
JQc
OXSgh
WXLx4Ch
YH43HJ7ZKvo
AHS3k
WYRMFlw
D8g
PDBBva1ds
Yscno7.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","banner_id":"63ecaf151a082255b10cc482","position":23,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/63S2efq2Apvjh2o
WYRMFlw
D8g
PDBBva1ds
Hhl
C0u
Bp
GXr
Gdu
IXUAfaizjf
Rf
FSLl
H0ct.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":15,"banner_id":"641a82c5eb40395b9c0d6b32","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/g8p0xx
Hhl
C0u
Bp
GXr
Gdu
IXUAfaizjf
Rf
FSLl
Hhl
C0u
Bp
GXr
Gdu
IXUAfaizjf
Rf
FSLl
H0ct.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"null","position":15,"banner_id":"641a82c5eb40395b9c0d6b32","image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/g8p0xx
Hhl
C0u
Bp
GXr
Gdu
IXUAfaizjf
Rf
FSLl
HX9t
Mzqru
J44w4y
IWXKB9Nu
Hg
QS5Jf
SLVSd
OMb.jpg","banner_id":"63ec5225b8bbda5979007c53","position":26,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/Wc
HX9t
Mzqru
J44w4y
IWXKB9Nu
Hg
QS5Jf
SLVSd
OMb.jpg"},"10":"_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1ff","cms_menu_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1df","parent_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1fd","title":"QUu1ea6N BOXER (Su1eca
P u0110u00d9I)","slug":"quan-boxer-sip-dui","__v":3,"image_alt":"undefined","image_name":"sip (1).png","image_path":"upload/images/categories/r
UMu
Xo
VLBIWc
T8a
FMv
CIKHQf
B3Dpt
Vg
Ps
SLih
Iy
P.png","created_by":"63e5ee4fa056b1c6920ed216","description":"null","position":26,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/r
UMu
Xo
VLBIWc
T8a
FMv
CIKHQf
B3Dpt
Vg
Ps
SLih
Iy
CN7H0z7n
UUM53w
RJc
Ko
IHq6syd
Hz
HFCr
Q81YDe.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"","position":24,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/Hg
CN7H0z7n
UUM53w
RJc
Ko
IHq6syd
Hz
HFCr
AFj
KLYn
Vq
MDKWfkg
P9v
GRy
ZJPo
O0yh
Ax9SJBElr.png","created_by":"642b72a8dcd6ecef0e0b7ed4","description":"","position":22,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/t
AFj
KLYn
Vq
MDKWfkg
P9v
GRy
ZJPo
O0yh
Ax9SJBElr.png"},"11":"_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed202","cms_menu_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1df","parent_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed200","title":"Du00c2Y Lu01af
Cnp9oz
TWCTEnz
IAZ3TSLap
Zkq
Fo8Hn
Mlb
Eeag
A.png","position":25,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/5m
Cnp9oz
TWCTEnz
IAZ3TSLap
Zkq
Fo8Hn
Mlb
Eeag
NG","slug":"day-lung","__v":9,"created_by":"63e99744c3bc1d974408f659","description":null,"banner_id":"63ec52a21fd937e478076a23","image_alt":"undefined","image_name":"PHU KIEN.png","image_path":"upload/images/categories/lxb
MKN6N1BXZ0cn
Pm
UHnzu
LGO1u
T3Ivdl
Avd7owg.png","position":19,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/lxb
MKN6N1BXZ0cn
Pm
UHnzu
LGO1u
T3Ivdl
U Tu1eac
P XUu00c2N Hu00c8","slug":"bo-suu-tap-xuan-he","__v":19,"created_by":"63e5ee4fa056b1c6920ed216","description":"null","image_alt":"undefined","image_name":"BANNER 2.jpg","image_path":"upload/images/categories/JCk
KWYWTIRp
GEMOX3JK9Cqr71P4w7XK9r
TOJg847.jpg","banner_id":"63ec53761fd937e478076a24","position":17,"image_src":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/categories/JCk
KWYWTIRp
GEMOX3JK9Cqr71P4w7XK9r
TOJg847.jpg"},"19":"_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed203","cms_menu_id":"63e5ee4fa056b1c6920ed1df","parent_id":null,"title":"Hu1ec6 THu1ed0NG Cu1eec
Cart":0,"logo":"https://5sfashion.vn/storage/upload/images/logo/logo.png","data
Meta":<>,"checksum":"b164dd7dd26215e6d52d235beaefc7bdad55553f180e809b1144fc64e1d86a8a"}}" class="header">

Chi Pu biểu diễn ca khúc "Đóa hoa hồng" làm việc vòng trước tiên của Đạp gió 2023. Cô xếp thứ hạng 8 trong tổng cộng 33 chị em.

Bạn đang xem: 5s fashion


Chi Pu hát tiếng Việt ở trò chơi đình đám Trung Quốc đưa ra Pu chọn ca khúc "Đóa hoa hồng" để ra mắt ở Đạp gió 2023. Tiết mục của cô được những thí sinh trong show khen ngợi.

Ngày 5/5, tập thứ nhất của Đạp gió 2023 đồng ý lên sóng trên Mango TV. Đây là mùa thiết bị 4 của chương trình đình đám Trung Quốc Tỷ tỷ đấm đá gió rẽ sóng. Mùa năm nay càng mê say sự chú ý của người theo dõi Việt khi gồm sự tham gia của đưa ra Pu.

Ở tập đầu tiên, chi Pu màn trình diễn ca khúc Đóa hoa hồng. Hóa học giọng còn yếu tuy thế cô thừa nhận số điểm cao nhờ kỹ năng trình diễn cùng vũ đạo khá tốt. Cảnh nhiều lần đơ váy của cô ấy khiến các cô gái thốt lên ngạc nhiên.

Chi Pu xếp hạng 8 trong các 33 thí sinh

Tập thứ nhất chủ yếu đánh dấu cảnh 33 bà mẹ tới vị trí ghi hình và có tác dụng quen, trò chuyện với nhau. Ngay khi gặp gỡ gỡ các nàng của Đạp gió 2023, đưa ra Pu tiếp xúc tự nhiên dù biệt lập ngôn ngữ, văn hóa. Cô cũng phân trần sự hâm mộ với thần tượng tự thuở bé dại là Ella (thành viên đội S.H.E). Đáp lại, Ella trung tâm sự cô cảm giác cảm hễ trước sự mếm mộ của cầm hệ đàn em.

Ở tập đầu tiên, 33 chị em của Đạp gió bộc lộ tiết mục cá nhân. Khi được MC Huỳnh gọi Minh call tên, bỏ ra Pu cho thấy thêm cô khôn cùng hồi hộp cùng lo lắng. Tuy nhiên, các chị em liên tục cổ vũ cô. Khi được hỏi tại sao tới trung quốc tham gia chương trình, đưa ra Pu cho thấy cô muốn thử thách với những điều bắt đầu mẻ.

Ở vòng đầu, cô chọn biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng bởi tiếng Việt và tiếng Trung. đưa ra Pu vẫn tồn tại hạn chế vày chất giọng hơi mỏng, yếu cùng làn hơi chưa đủ khỏe khiến cho nốt cao mờ. Tuy nhiên, giọng ca sinh vào năm 1993 duy trì được sự bất biến suốt phần thể hiện với bản thiết kế sáng sảnh khấu. Cô gây kinh ngạc cho những thí sinh do thần thái biểu hiện tự tin, vũ đạo ưa nhìn và đặc trưng màn lột váy đầm ấn tượng. Họ thậm chí hét lên: “OMG” cùng khen ngợi chi Pu xinh đẹp.

*

Chi Pu có khá nhiều lần giật váy đầm khi biểu diễn ca khúc Đóa hoa hồng trong vòng đầu tiên của Đạp gió 2023. Ảnh: Mango TV.

Màn biểu thị của chi Pu nhận thấy 359 điểm và đứng vị trí thứ 8 trên toàn bô 33 thí sinh. Ella (thành viên team S.H.E) dẫn đầu với số điểm 384. Đây là hiệu quả không khó dự kiến bởi Ella gồm thực lực, sẽ làm cố kỉnh vấn trong vô số nhiều chương trình âm nhạc.

Theo Sina, Ella và S.H.E là biểu tượng cho thời thanh xuân của vậy hệ người theo dõi những năm 1980, 1990. S.H.E đến nay chưa tồn tại nhóm nhạc phụ nữ nào vượt qua về thành tích. Bởi vậy, nhiều người theo dõi cho rằng Ella thậm chí là sẽ là Vương trọng điểm Lăng thiết bị hai của chương trình. Tuy nhiên, Sina đánh giá và nhận định S.H.E thậm chí có không ít bài hát danh tiếng hơn cả Vương trọng điểm Lăng.

Ella màn biểu diễn bài hát Brown Eyes đã nối sát với tên tuổi của S.H.E bằng giọng hát nội lực với cảm xúc.

Các vị trí tiếp theo sau lần lượt nằm trong về Amber - thành viên đội f(x) với 379 điểm, Lư Tĩnh San (375 điểm), MC Tạ mãng cầu (374 điểm), Tôn chuẩn y (371 điểm)…

Từ các vòng tiếp theo, 33 bà bầu được tạo thành nhóm để biểu diễn. Theo tin đồn lan truyền trên social Trung Quốc trước đó, làm việc vòng tiếp theo, bỏ ra Pu cùng nhóm với Ella và họ xếp hạng cao nhất.

Ê-kíp Đạp gió nhà động contact với chi Pu

Theo đại diện thay mặt của bỏ ra Pu, ê-kíp của công tác Đạp gió 2023 theo dõi cô từ rất lâu trước đó. Họ cũng từng coi các sản phẩm của bỏ ra Pu và video cover bài bác hát giờ Trung cùng những game show, dự án công trình phim hình ảnh cô tham gia.

"Tất nhiên còn nếu như không đủ tiêu chí, họ sẽ không còn gửi lời mời. Chắc rằng khi theo dõi hành trình dài của đưa ra Pu, ê-kíp vẫn thấy được sự phù hợp với show. Họ chỉ gửi lời mời đến 1 mình Chi Pu thay vày tìm kiếm ai khác ở Việt Nam. Đó là vấn đề ê-kíp đã chia sẻ sau một tập ghi hình. Chúng ta nói với công ty chúng tôi cảm thấy từ hào khi mời chi Pu tham gia lịch trình này", đại diện Chi Pu cho biết.

*

Chi Pu là giọng ca Việt đầu tiên tham gia lịch trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ảnh: Mango TV.

Quản lý của chi Pu bật mí thêm cho tiết mục sản phẩm 2, chi Pu dấn được reviews tích rất từ ê-kíp. Chúng ta thậm chí cho thấy Chi Pu là yếu tố đang kiếm tìm kiếm.

Về những nghi hoặc xoay quanh giọng hát của bỏ ra Pu, làm chủ của giọng ca Anh ơi sinh hoạt lại đến biết: "Chương trình không kiếm một nghệ sĩ tất cả chất giọng hay. Bọn họ tìm nghệ sỹ toàn năng rất có thể diễn, hát được, bề ngoài sáng cùng biết tương tác với mọi người, làm bật được đời sống cá nhân. Với tiêu chí đó, chúng tôi hy vọng Chi có thể đi xa. Mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không dám nói trước tác dụng sẽ ra sao".

Xem thêm: Soạn bài luyện nói kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Đại diện của chi Pu nói thêm chương trình có tổng cộng 12 tập phạt sóng vào 3 tháng. Mỗi tập ghi hình thường kéo dãn khoảng 8-12 ngày. Ko kể phần biểu đạt trên sân khấu, ê-kíp còn ghi hình cảnh làm việc của các nàng ở công ty chung. Bởi đó, quy trình ghi hình mỗi tập rất dài. Ở bên chung, các chị em không được tiếp xúc với ê-kíp bên phía ngoài mà yêu cầu tự bàn bạc, lên ý tưởng, thu xếp bài vở tập luyện.

“Vào ngày ghi hình, các nghệ sĩ bị "nhốt" trong không khí kín. Trong cả ê-kíp riêng của những nghệ sĩ cũng không được vào trong. Sau 22h, những ê-kíp new tới đón người nghệ sỹ trở về. Lúc mở cửa, ai cũng chạy ùa ra ôm thành viên trong đội như em nhỏ bé được bố mẹ đón về. Gồm 6 giờ đồng hồ ghi hình nhưng các thứ đều mới mẻ và lạ mắt vì cửa hàng chúng tôi là nghệ sĩ nước ngoài ở Trung Quốc", ê-kíp của chi Pu kể.