Thì hiện tại tại tiếp nối là một trong những thì giờ đồng hồ Anh đặc trưng trong lịch trình Tiếng Anh lớp 6. Thì hiện tại tại tiếp diễn dùng diễn tả hành rượu cồn đang diễn ra trong hiện tại tại. Ngoài ra nó còn được sử dụng để miêu tả những hành động mang tính trợ thời thời. Dưới đấy là tổng hợp lý thuyết về cấu tạo thì hiện tại tiếp nối lớp 6 và không ít dạng bài xích tập phân chia thì hiện nay tại tiếp diễn lớp 6 gồm đáp án bởi Vn
Doc.com sưu tầm cùng đăng tải.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6


Vn
Doc.com mong muốn rằng đây đã là tài liệu Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 đặc biệt về Thì hiện tại tiếp tục lớp 6 dành riêng cho các em học sinh ôn tập & củng cố kiến thức và kỹ năng hiệu quả. 


A. Phương pháp thì hiện nay tại tiếp tục lớp 6

I. Size - cấu trúc thì hiện nay tại tiếp nối lớp 6

 

VERB

Thể khẳng định

S + BE + V-ING

Thể tủ định

S + BE + NOT + V-ING

Thể nghi vấn

BE + S + V-ING …?

Trả lời

YES, S + BE

NO, S + BE + NOT

2. Usage - biện pháp dùng thì hiện nay tại tiếp diễn lớp 6

a) diễn tả hành động, sự việc xảy ra ngay tại thời khắc nói.

Ex: Where"s Mary?


She"s having a bath.

b) miêu tả một hành vi đang xảy ra và kéo dài một thời gian ở hiện nay tại.

Ex: What are you doing now?

I am cooking.

c) diễn tả một trường hợp tạm thời

Ex: I"m living with some friends until I find a flat.

The telephone isn"t working this morning.

d) diễn tả những tình huống đang tiến triển, đang thay đổi (dù kéo dài)

Ex: That child is getting bigger every day.

e) diễn tả những sự việc xẩy ra trong khoảng thời hạn gần cơ hội nói (ví dụ như: hôm nay, tuần này, buổi tối nay...)

Ex: You"re working hard today.

f) mô tả những vấn đề đã sắp xếp để thực hiện, có ý định trước (thường mang tính cá nhân) với trong câu tất cả phó từ bỏ chỉ thời hạn đi kèm.

Ex: A: What are you doing on Saturday evening?

B: I am going to lớn the theatre.

g) hiện nay tại tiếp tục với phần đa động từ chỉ sự hy vọng, hy vọng đợi (dùng nỗ lực cho thì lúc này đơn vào thư tín, lời mời)

Ex: We are looking forward to lớn seeing you.

I"m hoping to lớn see you soon.

III. Cảnh báo - Một số để ý về Thì lúc này tiếp diễn

1) giải pháp thêm "ING" sau rượu cồn từ:

a) Động trường đoản cú tận cùng bằng "e" (e câm) thì quăng quật e trước lúc thêm "ing"

Ex: live - living

come - coming

Riêng tobe - being

b) Động từ một âm huyết (hoặc 2 âm huyết trở lên mà có âm dấn ở cuối) tận cùng bởi 1 phụ âm, có 1 nguyên âm đi trước thì ta nhân song phụ âm tận cùng trước khi thêm "ing"


Ex: run - running

begin - beginning

Nhưng: meet - meeting (không gấp rất nhiều lần t vì tất cả 2 Nguyên âm " e" đi trước)

c) Động trường đoản cú tận cùng bằng "ie" thì biến đổi "y" rồi thêm "ing"

Ex: lie - lying

die - dying

d) Động tự tận cùng bằng "L" mà lại trước nó là 1 trong những nguyên âm solo thì ta cũng nhân đôi "L" rồi thêm "ing"

Ex: travel - travelling

gravel - gravelling

2) thường được sử dụng với những từ/cụm tự chỉ thời gian như:

+ Now, right now, at the moment (lúc này)

+ At present (hiện nay)

+ at the moment/ this time

+ listen!/ look!/ (!)/ pay attention to!/ hurry up!

+ vị you hear?

+ keep silent ! = Be quiet!

+ don"t make noise! = don"t talk in class!

+ today/ this day/ this Monday ..

+ WHERE + BE + S ? ......

3) phần nhiều động từ Ko phân chia ở HTTD

know

wish

expect

understand

wonder

notice

fall

smell

agree

keep

seem

love/ like

be

fell

start /begin

want

need

look

see

consider

taste

hear

feel

finish

have to

prefer

stop

hope

sound

enjoy

B. Bài xích tập về thì hiện nay tại tiếp diễn lớp 6 có đáp án

I. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn

1. They (meet) ____________their teacher at the moment.

2. We (visit) _____________the museum at the moment.

3. John (not read) ________ a book now.

4. What______you (do) ________ tonight?

5. Silvia (not listen) ________ lớn music at the moment.

6. Maria (sit) ________ next to Paul right now. Is/ am/ are

7. He_______always (make) ________ noisy at night.

8. Where your husband (be) ________?

9. My children (be)_____ upstairs now. They (play)______ games.


10. Look! The bus (come)________.

9. He always (borrow) _________me money and never (give)_________back.

10. While I (do)__________my housework, my husband (read)___________ books.

11. He (not paint)______________ his pictures at the moment

12. We (not plant) ______________the herbs in the garden at present

13. ________They (make)___________ the artificial flowers of silk now?

14. Your father (repair)______________your motorbike at the moment

15. Look! The man (take)______________the children khổng lồ the cinema.

16. Listen! The teacher (explain) ______________a new lesson lớn us.

17. Cha (study) __________________Math very hard now.

18. We (have) ______________dinner in a restaurant right now.

19. I (watch) ______________TV with my parents in the living room now.

20. Some people (not drink)_____________coffee now.

II. Bài xích tập phân chia thì lúc này tiếp diễn

1. They (go) lớn school.

2. Lan & Hoa (have) breakfast.

3. My father (read) a book.

4. The students (do) their HW.

5. They (brush) their teeth.

6. Mr và Mrs Smith (travel) lớn Hanoi.

7. My sister (not do) her homework. She (sleep)

8. His parents (not work) in the factory. They (do) the gardening.

9. The girl (not do) the housework. She (watch) TV.

10. Nga (read) a book now?

11. They (play) a trò chơi in the yard?

12. The children (wash) their clothes?

13. Your mother (travel) to Danang now?

14. What Mr Hung (read) now?

He (listen) khổng lồ the radio.

15. She (travel) to lớn work by car?

III. Cần sử dụng từ nhắc nhở , viết thành câu hoàn hảo ở thì bây giờ tiếp diễn.

1. They/ play/ soccer/ at present.

2. She/listen/ music/ in room.

3. My sister/ read/ book/ her room.

4. My mother/ work/ in the garden/ now

5. Nga và Phuong/ watch/ TV/ now

6. - What/ she/ do/ at the moment?

- She/ cook the dinner.

7. -Where/ you/ go/ now?

- I/ go/ the post office.

8. - What/ the students/ do/ in the class/ now?

- They/ talk.

9. He /do/his housework/ now?

IV. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. Doing/ is/ mother/ what/ your?

2. An/ Hung /are/ what/ doing/ now/ and?


3. That/ Hanoi/ to/ going/ businessman/ is

4. Truck/ is he/ driving/ his/ ?/

5. Waiting/ is/ who/ he/ for?

6. Driving/ lớn /Quang/ is/ Hue.

7. Vegetable/ the/ market/ to/ taking/ is/ he/ the.

8. Nha Trang/ the is/ train/ to/ going.

9. The garden/ the/ are/ children/ playing/ in.

10. Brushing/ teeth/ Mai/ her/ is.

V. Phân tách động từ trong số câu sau ngơi nghỉ thì bây giờ đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.

1. Thu (go) to lớn school by xe đạp every day.

2. This house (have) a big garden.

3. What you (do) now? - I (unload) the vegetables.

4. She (live) in a small village.

5. I (play) soccer every afternoon & I (play) soccer now.

6. They (not play) video games at the moment.

They (do) their Math homework.

7. His mother (work) in the hospital.

8. There (be) a park near my house.

9. The farmer (go) lớn his farm every morning.

10. There (be) many trees in the garden.

VI/ Present continuous.

1. I ____________ (learn) how to lớn swim.

2. I ____________ (eat) my lunch.

3. I ____________ (watch) television.

4. She ____________ (read) a book.

5. Dad ____________ (bake) a cake.

6. My sister ____________ (listen) to lớn music.

7. Peter ____________ (clean) his car.

8. The dog ____________ (bark) in the garden.

9. We ____________ (sing) our favourite song.

10. My brother and I ____________ (play) a computer game.

11. The teachers ____________ (show) us a film.

12. They ____________ (bring) a TV in the classroom.

13. She"s bored. Her friend ____________ (watch) TV again.

14. Martin"s excited. Chelsea ____________ (win) the match.

15. I"m scared. A big dog ____________ (stand) in front of me.

16. She"s happy. She ____________ (not work) today.

17. I"m worried. It ____________ (rain) và I haven"t got an umbrella.

18. The teacher is annoyed. We ____________ (not listen).

19. What ____________ you ____________ (wait) for? I"m ____________ (wait) for John.

20. ____________ it ____________ (snow)? No, it ____________ (rain).

21. What ____________ you ____________ (do) today? We ____________ (go) to the park.

22. ____________ you ____________ (listen) khổng lồ me? No, I ____________ (listen) to the radio.

23. ____________ you ____________ (watch) TV? No, we ____________ (study).

24. What ____________ you ____________ (do)? I ____________ (do) my homework.

25. ____________ they ____________ (sleep)? Yes, they are.

VII/ Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in brackets lớn complete the sentences

1. Johnny ______________ (play) with his friends in the thể hình with his friends now.

2. Kayla ______________ (not do) her morning exercise now. She ______________ (sleep) in her bed.


3. The children ______________ (swim) in the river right now. I don’t think it is safe.

4. Hey Philip! Where ______________ you ______________ (go)? khổng lồ the new amusement park?

5. ______________ Amber & Judy ______________ (ride) their bicycles at the moment?

6. Who ______________ (vacuum) the floor right now? I ______________ (try) lớn read my book here.

7. My mother ______________ (cook) steak and rice while my father ______________ (make) some fresh lemonade in the kitchen at the moment.

8. My grandfather ______________ (plant) an olive tree in the garden và I ______________ (watch) him.

9. Someone ______________ (knock) the door. Can you xuất hiện it, please?

10. Alan & Beverly ______________ (pick) daisies for their grandmother in the meadow right now.

VIII/ chia động từ sống thì hiện tại tiếp diễn.

1. My sister (watch)_______ TV right now.

2. The children (not swim)__________ at the moment.

3. I (drive)______ to lớn work right now.

4. She (write) ________ a letter to lớn her friends at present.

5. Keep silent! The teacher (come) _______

6. My friend is on holiday now và I (want)_______ to lớn talk to lớn her.

7. Lan usually (go) to lớn school on foot but she (go) ______ by oto today

8. Please be quiet! I (do)_______ my homework.

9. Where (be) ____ your mother? -She (prepare)______ dinner in the kitchen.

10. What you (do)_____ at the moment? I (write) ______ a test.

11. It (snow)_____ at the moment?

12. Listen! John & sue (play)_____ the piano in our class.

13. We (wait)_____ for a bus now.

14. It"s 8 o"clock và my parents (work)__________ in the office.

15. They (not/ jog) ______ in the park right now.

16. The telephone (ring) _______. Can you please answer now?

17. Listen! Someone (knock) _______ at the door.

18. It"s a beautiful day. The sun (shine) ________

19. She usually (wear)________a uniform to lớn school but today she (wear) _____ casual clothes.

20. Peter (have)_______ a bad cold now. He (lie)________ on the sofa in the living room.

21. Look! She (smoke)______ in the non-smoking area.

22. My brother (tour)________ Italy at the moment.

23. We (save) __________ money for the trip.

24. I (wear)________ a beautiful dress today because it"s a special day.

25. This valuable watch (belong)______ khổng lồ my mother now.

IX/ kết thúc các câu sau áp dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn

1. My mother __________________ (buy) some fruits at the supermarket.

2. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates.

3. __________________ (she, jog) in the park?

4. My dog __________________ (eat) now.

5. What __________________ (you, wait) for?

6. Their students __________________ (try) hard enough lớn win the prize.

7. My cousins__________________ (have) fun at the music live concert right now.

8. My sister __________________ (travel) to domain authority Lat đô thị now.

9. My little brother __________________ (drink) orange juice

10. Listen! The monitor __________________ (speak).

X/ phân chia dạng đúng của hễ từ trong ngoặc.

1. Jackie (wear) ………………..black suit today.

2. The weather (get) ………………..hot this season.

3. Her kids (be)…………. In the living room now. They (play) …………..chess.

4. Look! The bus (come)…………………

5. While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.

6. Why (do)……..at me like that? What happened?

7. I (be)…….in the bathroom right now.

8. It (get)……..late. Shall we go back home?

9. “Are you ready, Billie?” “Yes, I (come)……………”

10. Look! That guy (try)………..to break the window of your flat.

XI/ Put the verbs in the brackets into the correct forms

1. Be quiet. I "m ________________ (watch) TV.

2. What are you ___________________ (do) ?

3. It"s _______________ (rain).

4. No, I"m _________________ (stay).

5. She"s always ________________ (ask) me for money !

6. I"m _______________ (have) breakfast.

7. I"m ______________(see) Jane tomorrow.

8. My train is ________________ (leave) at 4.00 tomorrow.

9. You are _______________ (speak) too fast.

10. Are you ______________ (come) with us?

11. They ____________ (study) at the moment.

12. She ____________ (watch) TV.

13. What _______________ (you/read) at the moment?

14. I _____________ (cook) dinner tonight. Would you lượt thích to come?

15. It ________________ (not/work). I think it"s broken.

XII/ Find the correct form of the verbs in present continuous tense.

1) You __________________ hard today. Yes, I have a lot to do.

A. Are working

B. Worked

C. Have worked

2) I __________________ for Jessy. Vị you know where she is?

A. Looked

B. Am looking

C. Was looking

3) It __________________ dark. Shall I turn on the light?

A. Got

B. Is getting

C. Gets

4) They don"t have anywhere to lớn live at the moment. They __________________ with friends until they find somewhere.

A. Are staying

B. Stayed

C. Would stay

5) Things are not so good at work. The company __________________ money.

A. Lost

B. Is losing

C. Have been losing

6) Have you got an umbrella? It __________________ to rain.

A. Started

B. Is starting

C. Have started

7) You __________________ a lot of noise. Can you be quieter? I am trying lớn concentrate.

A. Are making

B. Made

C. Have made

8) Why are all these people here? What __________________ ?

A. Happens

B. Will happen

C. Is happening

9) The population of the world __________________ very fast.

A. Will increase

B. Increases

C. Is increasing

10) The world __________________. Things never stay the same.

A. Is changing

B. Would change

C. Have changed

XIII/ Complete the sentences with the -ing form of the verbs. 

1. Look! The dog (swim) _____ in the river!

2. Don"t disturb me! I (read) _________ a good book.

3. She (enjoy) _______ her holiday.

4. They (play) ________ a computer game.

5. You (do) _______ your homework?

6. Look! The girls (skip)________ in the schoolyard.

7. Ssh! They (study) _______ in the library.

8. Listen! Someone (knock) _______ at the door.

ĐÁP ÁN

I. Phân tách động từ vào ngoặc ở thì lúc này Tiếp Diễn:

1 - are meeting; 2 - are visiting; 3 - is not reading; 4 - are ... Doing; 5 - is not listening;

6 - is sitting; 7 - is ... Making; 8 - is your husband; 9 - are - are playing; 10 - is coming;

11 - is not painting; 12 - are not planting; 13 - Are ... Making; 14 - is repairing;

15 - is taking; 16 - is explaining; 17 - is studying; 18 - are having;

19 - am watching; đôi mươi - are not drinking;

II. Chia các câu sau nghỉ ngơi thì bây giờ tiếp diễn.

1 - are going; 2 - are having; 3 - is reading; 4 - are doing; 5 - are brushing;

6 - are travelling; 7 - is not doing - is sleeping; 8 - are not working - are doing;

9 - is not doing - is watching; 10 - Is Nga reading; 11 - Are they playing;

12 - Are ... Washing; 13 - Is ... Travelling; 14 - is... Reading - is listening; 15 - Is... Travelling;

III. Dùng từ nhắc nhở , viết thành câu hoàn chỉnh ở thì bây giờ tiếp diễn.

1 - They are playing soccer at present.

2 - She is listening to lớn music in the room.

3 - My sister is reading book in her room.

4 - My mother is working in the garden now.

5 - Nga & Phuong are watching TV now.

6 - What is she doing at the moment?

She is cooking the dinner.

7 - Where are you gong now?

I am going lớn the post office.

8 - What are the students doing in the class now?

They are talking.

9 - Is he doing his homework now?

IV. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1 - What is your mother doing?

2 - What are An và Hung doing now?

3 - That businessman is gong to Hanoi.

4 - Is he driving his truck?

5 - Who is he waiting for?

6 - quang quẻ is driving khổng lồ Hue.

7 - He is taking the vegetable lớn the market.

8 - The train is going to Nha Trang.

9 - The children are playing in the garden.

10 - Mai is brushing her teeth.

V. Phân tách động từ trong những câu sau sinh hoạt thì hiện tại đơn hoặc thì lúc này tiếp diễn.

1 - goes; 2 - has; 33 - are ... Doing - am unloading; 4 - live; 5 - play - am playing;

6 - are not playing - are doing; 7 - works; 8 - is; 9 - goes; 10 - are;

VI/ Present continuous.

1 - am learning; 2 - am eating; 3 - am watching; 4 - is reading; 5 - is baking;

6 - is listening; 7 - is cleaning; 8 - is barking; 9 - is singing; 10 - are playing;

11 - are showing; 12 - are bringing; 13 - is watching; 14 - is winning; 15 - is standing;

16 - isn"t working; 17 - is raining; 18 - aren"t listening; 19 - are ... Waiting - waiting;

20 - Is.. Snowing - is raining; 21 - are ... Doing - are going; 22 - Are ... Listening - am listening;

23 - are ... Watching - are studying; 24 - are you doing - am doing; 25 - Are ... Sleeping;

VII/ Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in brackets khổng lồ complete the sentences

1. Johnny _______is playing_______ (play) with his friends in the gym with his friends now.

2. Kayla ____isn’t doing__________ (not do) her morning exercise now. She ______is sleeping________ (sleep) in her bed.

3. The children ______are swimming________ (swim) in the river right now. I don’t think it is safe.

4. Hey Philip! Where _____are_________ you ______going________ (go)? lớn the new amusement park?

5. ___Are___________ Amber and Judy _____riding_________ (ride) their bicycles at the moment?

6. Who ____is vacuuming__________ (vacuum) the floor right now? I ______am trying________ (try) to read my book here.

7. My mother ___is cooking___________ (cook) steak and rice while my father _______is making_______ (make) some fresh lemonade in the kitchen at the moment.

8. My grandfather ____is planting__________ (plant) an olive tree in the garden và I ____am watching__________ (watch) him.

9. Someone ______is knocking________ (knock) the door. Can you mở cửa it, please?

10. Alan & Beverly _____are picking_________ (pick) daisies for their grandmother in the meadow right now.

VIII/ phân chia động từ ở thì lúc này tiếp diễn.

1. My sister (watch)___is watching____ TV right now.

2. The children (not swim)______are not swimming____ at the moment.

3. I (drive)___am driving___ lớn work right now.

4. She (write) __is writing______ a letter to her friends at present.

5. Keep silent! The teacher (come) ___is coming____

6. My friend is on holiday now and I (want)___want____ to talk to lớn her.

7. Lan usually (go)____goes_____ khổng lồ school on foot but she (go) ___is going___ by oto today

8. Please be quiet! I (do)____am doing___ my homework.

9. Where (be) __is__ your mother? -She (prepare)___is preparing___ dinner in the kitchen.

10. What are you (do)__doing___ at the moment? I (write) ___am writing___ a test.

11. Is It (snow)__snowing___ at the moment?

12. Listen! John và sue (play)__are playing___ the piano in our class.

13. We (wait)__are waiting___ for a bus now.

14. It"s 8 o"clock and my parents (work)_____are worrking_____ in the office.

15. They (not/ jog) ___aren"t jogging___ in the park right now.

16. The telephone (ring) ___is ringing____. Can you please answer now?

17. Listen! Someone (knock) ____is knocking___ at the door.

18. It"s a beautiful day. The sun (shine) ___is shining_____

19. She usually (wear)____wears____a uniform to lớn school but today she (wear) __is wearing___ casual clothes.

20. Peter (have)____is having___ a bad cold now. He (lie)_____is lying___ on the sofa in the living room.

21. Look! She (smoke)__is smoking____ in the non-smoking area.

22. My brother (tour)____is touring____ Italy at the moment.

23. We (save) _____are saving_____ money for the trip.

24. I (wear)____am wearing____ a beautiful dress today because it"s a special day.

25. This valuable watch (belong)____belongs__ khổng lồ my mother now.

IX/ dứt các câu sau sử dụng động từ vào ngoặc phân tách ở thì lúc này tiếp diễn

1. My mother _____is buying____ (buy) some fruits at the supermarket.

2. Hannah __________isn"t studying___ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates.

3. _____Is she jogging____ (she, jog) in the park?

4. My dog _____is eating___ (eat) now.

5. What _______are you waiting___ (you, wait) for?

6. Their students ___are trying_____ (try) hard enough to win the prize.

7. My cousins______are having___ (have) fun at the music live concert right now.

8. My sister ________is travelling___ (travel) to domain authority Lat thành phố now.

9. My little brother _______is drinking____ (drink) orange juice

10. Listen! The monitor _______is speaking_____ (speak).

X/ chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.

1. Jackie (wear) ………is wearing……….. Black suit today.

2. The weather (get) ………is getting……….. Hot this season.

3. Her kids (be)……are……. In the living room now. They (play) ……are playing…….. Chess.

4. Look! The bus (come) ………is coming…………

5. While I (do)………am doing……….. My homework, my sister (read) ………is reading……….. Newspapers.

6. Why (do) …are you looking….. At me like that? What happened?

7. I (be) …am…. In the bathroom right now.

8. It (get) …is getting….. Late. Shall we go back home?

9. “Are you ready, Billie?” “Yes, I (come)……am coming………”

10. Look! That guy (try) ……is trying….. Khổng lồ break the window of your flat.

XI/ Put the verbs in the brackets into the correct forms

1. Be quiet. I "m ________watching________ (watch) TV.

2. What are you _____doing_______ (do) ?

3. It"s _____raining____ (rain).

4. No, I"m ______staying______ (stay).

5. She"s always ______asking_____ (ask) me for money !

6. I"m _________having______ (have) breakfast.

7. I"m _______seeing_______(see) Jane tomorrow.

8. My train is ______leaving________ (leave) at 4.00 tomorrow.

9. You are ____speaking____ (speak) too fast.

10. Are you _____coming_________ (come) with us?

11. They ______are studying______ (study) at the moment.

12. She _______is watching_____ (watch) TV.

13. What _________are you reading______ (you/read) at the moment?

14. I _____am cooking________ (cook) dinner tonight. Would you lượt thích to come?

15. It ________isn"t working________ (not/work). I think it"s broken.

XII/ Find the correct form of the verbs in present continuous tense.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - B; 7- A; 8 - C; 9 - C; 10 - A;

XIII/ Complete the sentences with the -ing form of the verbs.

1. Look! The dog (swim) __is swimming___ in the river!

2. Don"t disturb me! I (read) _____am reading____ a good book.

3. She (enjoy) ___enjoys____ her holiday.

4. They (play) ____are playing____ a computer game.

5. Are You (do) ___doing____ your homework?

6. Look! The girls (skip)___are skipping_____ in the schoolyard.

7. Ssh! They (study) ____are studying___ in the library.

8. Listen! Someone (knock) ___is knocking____ at the door.

Download đề thi & đáp án tại: thì hiện tại tiếp diễn bài tập + kim chỉ nan lớp 6. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tư liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 không giống như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực con đường Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục bên trên Vn
Doc.com.

Quá trình học tiếng Anh chú trọng nhất là ghi nhớ phương pháp và hiểu rõ cách thức vận dụng. Thì hiện nay tại tiếp nối là cấu trúc được giảng dạy tại lớp 6 với được thực hiện rất tiếp tục cả trong thi cử và giao tiếp hàng ngày. Vì chưng thế, cạnh bên việc tích lũy rất đầy đủ Công thức thì lúc này tiếp diễn,Các em cũng cần được thực hành ôn tập thật kỹ. đọc được điều này, Sedu Academy sẽ tổng hợp các dạng bài tập về thì bây giờ tiếp diễn dành riêng cho học sinh lớp 6 giúp các em dễ ợt ôn tập.

Khái quát phương pháp thì lúc này tiếp diễn

*

Thì hiện tại tại tiếp nối thuộc 12 thì cơ bản (Tense) của ngữ pháp giờ Anh. Thì này được ứng dụng khi cần diễn tả những sự việc đang ra mắt lúc bọn họ đang kể đến, hoặc miêu tả những hành động còn đang tiếp diễn và chưa tồn tại dấu hiệu chấm dứt.

Câu khẳng định:

S + is/ am/ are + V-ing

Câu đậy định:

S + is/ am/ are + not + V-ing

Câu nghi vấn

Yes/No question

Is/ am/ are + S + Ving?

=> Yes, S + Is/ am/ are.

=> No, S + Is/ am/ are + not

Wh-question

WH- + is/ am/ are + (not) + S + V-ing?

=> S + is/ am/ are + (not) + V-ing

Trường hợp dùng thì hiện nay tại tiếp diễn trong tiếng Anh

- áp dụng khi cần biểu đạt một hành động đang xẩy ra tại thời khắc nói.

- dùng làm nói cho một hành động hoặc sự việc nói thông thường đang diễn ra. Tuy thế sự việc, hiện tượng này sẽ không nhất thiết buộc phải đang ra mắt trong thời khắc nói. 

- Thì "Ving" này còn được dùng để diễn đạt một hành động sắp xảy ra sau này gần <đã được lên kế hoạch từ trước>.

- Thì hiện tại tại tiếp diễn còn được sử dụng trong trường hợp mô tả hành động tiếp tục xảy ra cùng lặp đi lặp lại nhiều lần.

- sử dụng thì hiện nay tại tiếp tục để miêu tả sự bực bội, khó tính của bạn nói. Thường biện pháp dùng này được nhận ra khi kết hợp với các trạng từ như: “always”, “continually”, “usually”.

- dùng thì "Ving" này thời điểm cần mô tả một cái gì mới mang ý nghĩa chất trái lập với chứng trạng trước đó.

- Thì hiện tại tại tiếp tục được cần sử dụng để miêu tả cái gì đấy thay đổi, cải tiến và phát triển hơn trước đó.

- Thì hiện tại tại tiếp nối dùng khi nói chuyện, khi vẫn tóm tắt lại nội dung câu chuyện của một quyển sách hay bộ phim…

Bài tập về thì lúc này tiếp diễn dành riêng cho học sinh lớp 6

Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 dạng cơ bản

Complete the following sentences using appropriate present continuous tense forms.

Rahul ------------------ (do) his homework. Meera --------------------- (learn) her lessons. The boys --------------------- (play) in the garden. The girls -------------------- (dance). I ---------------------- (type) on the computer at the moment. The teacher ---------------------- (explain) the lesson. The students --------------------- (solve) the sum. The boy -------------------- (throw) stones at the dog. The blind man -------------------- (beg) for alms. You -------------------- (not listen) khổng lồ me. They -------------------- (wait) for us. I -------------------- (count) the numbers. My sister ------------------- (prepare) for her exams. The birds -------------------- (sing). You -------------------- (cause) me a great giảm giá khuyến mãi of distress.

Answer:

1. Is doing

2. Is learning

3. Are playing

4. Are dancing

5. Am typing

6. Is explaining

7. Are solving

8. Is throwing

9. Is begging

10. Are not listening

11. Are waiting

12. Am counting

13. Is preparing

14. Are singing

15. Are causing

https://perfectyourenglish.com/grammar/present-continuous-tense-worksheet-grade-6.htm

Bài tập thì hiện tại tại tiếp nối lớp 6 có đáp an - dạng kết thúc câu

Make the present continuous - positive, negative or question

1) (we / go to lớn the cinema later)

2) (they / work now)

3) (you / not / walk)

4) (they / learn new things)?

5) (when / he / start work)?

6) (why / I / stay at home)?

7) (it / get dark)?

8) (we / not / win)

9) (they / not / bring a cake)

10) (the dog / not / play with a ball)

11) (why / it / rain now)?

12) (how / she / travel)?

1) (we / go lớn the cinema later)

2) (they / work now)

3) (you / not / walk)

4) (they / learn new things)?

5) (when / he / start work)?

6) (why / I / stay at home)?

7) (it / get dark)?

8) (we / not / win)

9) (they / not / bring a cake)

10) (the dog / not / play with a ball)

11) (why / it / rain now)?

12) (how / she / travel)?

13) (where / you / work)?

14) (what / we / watch)?

15) (you / meet your friend at four)

16) (I / take too much cake)?

17) (you / think)?

18) (we / study this evening)

19) (Lucy & Steve / play the piano)

20) (Sarah / not / tell a story

Answer:

1. We"re going khổng lồ the cinema later. 

2. They"re working now. 

3. You aren"t walking. 

4. Are they learning new things?

5. When is he starting work?

6. Why am I staying at home? 

7. Is it getting dark?

8. We aren"t winning. 

9. They aren"t bringing a cake.

10. The dog isn"t playing with a ball.

11. Why is it raining now?

12. How is she travelling?

13. Where are you working?

14. What are we watching?

15. You"re meeting your friend at four.

16. Am I taking too much cake?

17. Are you thinking?

18. We"re studying this evening.

19. Lucy & Steve are playing the piano.

20. Sarah isn"t telling a story.

https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise-6.html

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn cải thiện - sâu sát kiến thức

EX1: bài tập thì hiện nay tại tiếp diễn trắc nghiệm - có đáp án

I have khổng lồ change my shoes. These _ me. I"m sure I have a blister. Kill are killing I feel a bit lost. I"ve just finished a really good novel và now I _ anything. Vị not read am not reading Coming to London for Christmas was a great I idea. I _ it here. Love am loving The company _ its offices lớn a bigger building next month. Moves is moving John really knows his subject. He _ a lecture on social truyền thông media at university every Wednesday. You should come. Gives is giving Sarah _ me when I speak. It"s so irritating. Always interrupts is always interrupting Can you help me with these boxes or _ ? are you being busy are you busy I _ people who never really listen khổng lồ what you say. Hate am hating

Answer:

1. B

2. B

3. B

4. A

5. B

6. B

7. B

8. A

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/advanced-level-present-continuous

 

EX2: bài xích tập về thì hiện nay tại tiếp diễn và lúc này đơn - dạng nâng cao

Thêm một dạng Bài tập về thì hiện tại tiếp nối có đáp an giúp những em ghi nhớ mau lẹ và sâu hơn kỹ năng Anh ngữ.

Xem thêm: Hy vọng hay hi vọng hay hy vọng, cách phân biệt (i) và (y)

Fill in the correct khung of the verb given: Present Tense Simple or Progressive

Dad ___________________ us to school every morning. (DRIVE) Max ___________________ at an internet café this summer. (WORK) We ________________________ abroad this year because of the pandemic. (NOT GO) It never ___________________ in the Atacama Desert in Chile. (RAIN) Marty __________________________ lớn the fitness centre on Mondays. (NOT USUALLY GO) What is that? – I ___________________ sounds that are not there. (HEAR) We ___________________ of leaving Britain next year. We might go to lớn America. (THINK) I ___________________ my ex-husband next Monday. (SEE) This box ___________________ a lot. What is in it? (WEIGH) What _________________________ under the table? – Is there anything wrong? (YOU DO)

Answer:

1. Drives

2. Is working

3. Are not going

4. Rains

5. Does not usually go

6. Am hearing

7. Are thinking

8. Am seeing

9. Weighs

10. Are you doing

https://www.english-practice.at/b1/grammar/tenses/t-038-present-tense-simple-progressive.pdf

Mong rằng sau khi dứt các dạng bài bác tập về thì hiện nay tại tiếp diễn trên đây, các em học tập sinh hoàn toàn có thể tự tin chấm dứt mọi nhiều loại đề thi về chủ thể Tense này.

Tham khảo: 100+ bài xích tập thì thừa khứ đơn