Thì vượt khứ solo (Simple Past) là một trong trong 12 thì cơ bạn dạng mà ai học tiếng Anh cũng cần phải “nắm lòng”. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak giải bài xích tập thì thừa khứ đối kháng để hiểu rõ kiến thức, phương pháp dùng điểm ngữ pháp này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn

Tổng quan kiến thức và kỹ năng thì quá khứ đơn

Thì vượt khứ 1-1 (Simple Past) được dùng để biểu đạt hành đụng đã xẩy ra và xong xuôi hoàn toàn trong vượt khứ.


*

Ví dụ:

My little sister bought a barbie doll. (Em gái tôi đã cài một con búp bê barbie.)He went to the zoo last week. (Anh ấy đã đi vào sở thú vào tuần trước.)

1. Cách dùng thì vượt khứ đối kháng trong giờ Anh

Cách dùngVí dụ
Diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn thành hoàn toàn trong thừa khứ.I bought a bag yesterday.–> Tôi đã mua một cái túi vào hôm qua.
Diễn tả hàng loạt các hành động xảy ra tiếp tục trong vượt khứI went to the company, then I joined a meeting.–> Tôi đã đến công ty và sau đó tham dự một cuộc họp.
Diễn tả hành vi lặp đi lặp lại và đã xong xuôi trong vượt khứ.I usually visited museums when I was a child.–> Tôi thường xuyên đi thăm quan viện kho lưu trữ bảo tàng khi tôi còn nhỏ.
Diễn tả 1 hành động chen ngang 1 hành động khác đang xảy ra trong vượt khứAlex was baking cookies when I came back home.–> Alex đang nướng bánh khi tôi về bên nhà.
Sử dụng vào câu điều kiện loại II→ If + quá khứ đơn, would + VIf I were you, I would buy it.–> Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cài đặt nó.
Sử dụng trong câu ước không tồn tại thật (câu ước nhiều loại 2)→ S + wish (that)+ S + V2/edI wish my mother was here now.–> Tôi ước người mẹ tôi đang tại chỗ này bây giờ.
Sử dụng để biểu hiện sự kiện mang tính lịch sử.Alexander Graham Bell invented the telephone.–> Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại.
Dùng trong một số kết cấu khác:→ It’s + (high) time + S + V(ed)→ It is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ1. It’s time I started to look for new opportunities.→ Đã đến lúc tôi ban đầu tìm kiếm những thời cơ mới rồi.2. It has been three months since Daniel sold his house.→ Đã tía tháng kể từ thời điểm Daniel bán tòa nhà của anh ấy.

2. Lốt hiệu nhận ra thì vượt khứ đơn

Dấu hiệuVí dụ
Trong câu có những trạng từ:→ Yesterday, last week, last year, last month, ago, the day before, in the pastI woke up at 9 o’clock yesterday.–> Hôm qua tôi thức dậy thời điểm 9 giờ.
Khoảng thời gian trong ngày:→ This evening, this morning, todayShe visited her grandmother this morning.–> Cô ấy đã đi đến thăm bà nội vào sáng nay.
Trong những cấu trúc: –> As if, as though, it’s time, if only, wishI wish I didn’t cry.–>Tôi cầu rằng mình đang không khóc.
*

3. Cách làm (cấu trúc) thì vượt khứ đơn

Động từ khổng lồ beĐộng trường đoản cú thường
Câu khẳng địnhS + was/ were + ……S + V-ed
Ví dụShe was in Hanoi last week.→ Cô ấy đã ở tp hà nội vào tuần trước.He played soccer yesterday.→ Anh ấy đã nghịch bóng đá vào trong ngày hôm qua.
Câu lấp định (-)S + was/ were + not + ……S + did not + V
Ví dụShe wasn’t in Hanoi last week.→ Cô ấy đang không ở thủ đô vào tuần trước.He didn’t play soccer yesterday.→ Anh ấy ko chơi soccer vào hôm qua.
Câu nghi vấn (?)Was/ Were+ S + V?Did + S + V?
Ví dụWas she in Hanoi last week?→ Cô ấy đang ở hà nội tuần trước đúng không?Did he play soccer yesterday?→ Anh ấy đã đùa bóng đá trong ngày hôm qua đúng không?
Wh-questionWh + was/ were + S + V-inf + …?Wh+ did + S + V-inf + ….?
Ví dụWhy was she in Hanoi last week?→ bởi sao cô ấy ở thành phố hà nội tuần trước?Where did he play soccer yesterday?→ trong ngày hôm qua anh ấy đã chơi đá bóng ở đâu?

Bài tập thì quá khứ đối kháng thường gặp gỡ

1. Bài tập chuyển động từ lịch sự thể quá khứ

Chuyển mọi động từ sau quý phái thể vượt khứ:

1. Come2. Go3. Read4. Stay5. Prepare
6. Get7. Leave8. Return9. Visit10. Cut
11. Give12. Forget13. Receive14. Begin15. Start
16. Build17. Talk18. Tell19. Think20. Say

2. Bài xích tập thì vượt khứ đơn: phân tách động từ cơ bản

1. What she _________ (do) last night? – She _________ (do) her homework.

2. My brother_________ (not/use) the computer yesterday.

3. She _________ (live) in Hanoi.

4. Helen _________ (read) the newspaper last night.

5. He _________ (forget) something?

6. I _________ (go) khổng lồ the supermarket after school.

7. You _________ (see) Anne’s mèo yesterday?

8. She was very sad, so she _________ (leave) the office early.

9. Jack _________ (get) married last month?

10. Last week I _________ (visit) Temple of Literature in Ha Noi.

11. Hasley _________ (eat) pumpkin soup for dinner.

12. My sister _________ (go) to the zoo yesterday.

13. Kate _________ (have) a great time in Paris last summer.

14. What she _________ (eat) for dinner yesterday?

15. I _________ (buy) many souvenirs for my parents.

16. My brother _________ (write) my mother several letters.

17. Helen _________ (help) me with my homework last week.

18. I _________ (return) lớn Seoul yesterday.

19. She _________ (go) to the club with a stranger yesterday.

20. She _________ (prepare) dinner with her mother yesterday

3. Bài xích tập thì thừa khứ đơn: phân chia động tự nâng cao

Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to lớn a ball in the palace, leaving Cinderella behind. Cinderella _________ (is)4 feeling sad. Suddenly there _________ (is)5 a burst of light and the fairy godmother _________ (appear)6.

With a flick of the magic, she _________ (turn)7 Cinderella into a beautiful princess with glass slippers and a horse carriage _________ (appear)8 at the door. The fairy godmother _________ (warn)9 Cinderella to lớn return before midnight. Cinderella _________ (arrive)10 at the ball, the prince _________ (see)11 her & _________ (fall)12 in love with her.

They _________ (dance)13 together all night, as the clock struck twelve, Cinderella _________ (rush)14 out lớn her carriage leaving one of her slippers behind.

The prince _________ (go)15 lớn every house in the town with the slipper until he found Cinderella. The prince & Cinderella _________ (live)16 happily ever after.

*

4. Bài bác tập viết lại câu: Từ hiện tại đơn sang vượt khứ đơn

1. I have breakfast at 7 o’clock.

2. Lily buys a lot of books.

3. They get up at 6 o’clock.

4. Jack closes the door.

5. I spend two hours making a pizza every weekend.

6. The sofa is very uncomfortable.

7. My mother cooks beefsteak for lunch.

8. Leo plays badminton in the park.

9. My sister draws a colorful picture.

10. My brother gets up at 8 o’clock.

11. Alex goes khổng lồ the cinema.

12. Maya listens khổng lồ music.

13. Daniel stays at home all weekend.

14. Selena sells the black chair at a fair.

15. I go khổng lồ the zoo.

5. Bài tập viết lại câu: Sang bao phủ định và Nghi vấn

1. I went to lớn the movies with my boyfriend last night.

2. My mother went to the market yesterday.

3. Mark sent me a letter apologizing for being late for his appointment last night.

4. I bought a new computer yesterday.

5. I walked lớn school.

6. He gave me a bouquet of roses.

7. Karty baked a cake last night.

8. My family went to da Nang khổng lồ see the fireworks festival last year.

9. I called him to discuss a new project.

10. She invited me lớn her birthday party.

6. Bài bác tập thì vượt khứ đơn: Viết lại câu

1. I/ play soccer/ yesterday.

2. My sister/ wash/ the dishes.

3. Last night/ I/play/ piano/ for one hour.

4. They/ not go/ school yesterday.

5. Lily/ buy/ that house/ last month.

6. The teacher/ tell/ me/ come back/ in /an hour.

7. What time/ you/ go home/ yesterday/?

8. We/ talk/ about/ our holiday/ in London.

9. My team/ are/ very tired/ after the event.

10. Leika/ do/ her exercises/ on the bus.

*

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án chi tiết

Bài 1:

1. Came2. Went3. Read4. Stayed5. Prepared
6. Got7. Left8. Returned9. Visited10. Cut
11. Gave12. Forgot13. Received14. Began15. Started
16. Built17. Talked18. Told19. Thought20. Said

Bài 2:

1. Did she do/ did2. Didn’t use3. Lived4. Read
5. Did he forget6. Went7. Did you see8. Left
9. Did Jack get10. Visited11. Ate12. Went
13. Had14. Did she eat15. Bought16. Wrote
17. Helped18. Returned19. Went20. Prepared

Bài 3:

1. Lived2. Worked3. Went4. Was
5. Was6. Appeared7. Turned8. Appeared
9. Warned10. Arrived11. Saw12. Fell
13. Danced14. Rushed15. Went16. Lived

Bài 4:

1. I had breakfast at 7 o’clock.

2. Lily bought a lot of books.

3. They got up at 6 o’clock.

4. Jack closed the door.

5. I spent two hours making a pizza.

6. The sofa was very uncomfortable.

7. My mother cooked beefsteak for lunch.

8. Leo played badminton in the park.

9. My sister drew a colorful picture.

10. My brother got up at 8 o’clock.

11. Alex went to the cinema.

12. Maya listened lớn the music.

13. Daniel stayed at trang chủ all weekend.

14. Selena sold the đen chair at a fair.

15. I went to lớn the zoo.

*

Bài 5:

Thể đậy địnhThể nghi vấn
1. I didn’t go khổng lồ the movies with my boyfriend last night.1. Did you go khổng lồ the movies with your boyfriend last night?
2. My mother did not go to lớn the market yesterday.2. Did your mother go lớn the market yesterday?
3. Mark didn’t send me a letter apologizing for being late for my appointment last night.3. Did Mark send you a letter apologizing for being late to lớn your appointment last night?
4. I didn’t buy a new computer yesterday.4. Did you buy a new computer yesterday?
5. I didn’t walk to lớn school.5. Did you walk to lớn school?
6. He didn’t give me a bouquet of roses6. Did he give you a bouquet of roses?
7. Karty didn’t bake a cake last night.7. Did Karty bake a cake last night?
8. My family didn’t go to domain authority Nang lớn see the fireworks festival last year.8. Did your family go to da Nang to watch the fireworks festival last year?
9. I didn’t call him to lớn discuss a new project.9. Did you gọi him to lớn discuss a new project?
10. She didn’t invite me to lớn her birthday party.10. Did she invite you to lớn her birthday party?

Bài 6:

1. I played soccer yesterday.

2. My sister washed the dishes.

3. Last night, I played the piano for one hour.

4. They didn’t go to lớn school yesterday.

5. Lily bought that house last month.

6. The teacher told me to lớn come back in an hour.

7. What time did you go trang chủ yesterday?

8. We talked about our holiday in London.

9. My team was very tired after the event.

10. Leika did her exercises on the bus.

Trên đấy là trọn bộ bài bác tập về thì thừa khứ đối kháng mà ELSA Speak đang tổng hợp được. Bạn hãy luyện tập để đoạt được điểm ngữ pháp này cũng giống như đạt điểm cao trong những kỳ thi nhé.

Thì thừa khứ đối chọi trong tiếng anh được học và luyện tập trong suốt chương trình từ lớp 4 - lớp 8 và cả những kỳ thi quốc gia, chứng chỉ. Vì đó, các bạn cần luyện liên tục để nắm rõ ngữ pháp thì này. Nội dung bài viết hôm ni tissustartares.com tổng vừa lòng 100+ câu tất cả bài tập thì thừa khứ đơn trắc nghiệm online, tìm lỗi sai, wh question,... Gồm lời giải khiến cho bạn học tốt.


*

Bài 1: Was or Were? - dứt câu cùng với was/ were

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in London last week.

4. He ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the cinema.

8. They _____ at home.

9. The cát ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Bài 2: Viết dạng quá khứ của các động từ bỏ nguyên thể sau

1. Go →

2. Come →

3. Buy →

4. Have →

5. Vị →

Bài 3: Chuyển những câu sang trọng thì quá khứ đơn

1. We open the door. →

2. You write poems. →

3. Richard plays in the garden. →

4. Kerry does not speak English. →

5. Bởi you see the bird? →

Bài 4: phân chia động từ ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Đáp án bài tập thì thừa khứ solo cơ bản

Bài 1:


Bài 2:

1. Go → went

2. Come → came

3. Buy → bought

4. Have → had

5. Vày → did

Bài 3:

1. We opened the door.

2. You wrote poems.

3. Richard played in the garden.

4. Kerry did not speak English.

5. Did you see the bird?

Bài 4:

1. Yesterday, I went to the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for trăng tròn mins to lớn find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress told us to lớn come back in two hours.

7. My client & I slowly walked back to lớn the car.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store và bought some sandwiches.

10. That was better than waiting for two hours.

Bài tập thì vượt khứ solo nâng cao

*

Bài 1: sử dụng từ nhắc nhở viết thành câu hoàn chỉnh ở thì vượt khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=> ________________________________

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

8. They/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

10. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Bài 2: sử dụng thì quá khứ đơn: khẳng định, bao phủ định và nghi vấn cho những câu sau

1. I (not/drink) any beer last night.

2. She (get on) the bus in the centre of the city.

3. What time (he/get up) yesterday?

4. Where (you/get off) the train?

5. I (not/change) trains at Victoria.

6. We (wake up) very late.

7. What (he/give) his mother for Christmas?

8. I (receive) £300 when my uncle died.

9. We (not/use) the computer last night.

10. (she/make) good coffee?

11. They (live) in Paris.

12. She (read) the newspaper yesterday.

13. I (not/watch) TV.

14.He (not/study) for the exam.

15. (he/call) you?

16. (I/forget) something?

17. What time (the film/start)?

18. He (have) a shower.

19. Why (you/come)?

20. (he/go) khổng lồ the party?

Bài 3: chọn động từ phù hợp trong danh sách để dứt câu

1. My father ……….. A new oto last week.

2. I ....... Miho yesterday Was she in school? < go play live eat see >

3. I ....... My homework. The teacher will be mad! < bởi play run come xuất hiện >

4. What time ....... Home yesterday? < need buy eat get sit >

5. I ....... Toast for breakfast this morning. < speak play have eat drink >

6. I ....... Time khổng lồ play after school. I was too busy. < speak play have eat drink >

7. Why ....... That? - I don"t know. < say cost come fall sit >

8. ....... You with your homework? - No I did it by myself. < have help lượt thích run close >

9. Miho ....... A dress to lớn school yesterday. < love play run wear cook >

10. I ....... My homework on the bus. < break have run win vày >

11. ....... That whales are not fish? - Of course! < know drink go drive play >

12. We ....... To Germany in 2006. < do play run come open >

13. I ....... Football after school yesterday. < go play live eat lượt thích >

14. We ....... On holiday last year.< need buy run go sit >

15. ....... The football on TV last night? < work walk watch wear win >

16. ....... Your tennis match? < mở cửa answer run win stand >

17. We ....... A vocabulary demo in ESL last lesson. < see play cut have fall >

18. I ....... Only 2 mistakes in my writing test.< eat make put love feel >


mày mò chương trình giúp bé GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trước 10 tuổi


Phân biệt thì hiện tại tại hoàn thành và thừa khứ đơn chi tiết nhất + bài xích tập thực hành


10 phút nhận biết thì bây giờ đơn và quá khứ đơn


Bài tập trắc nghiệm tổng hợp

*

1. Mozart ___________ more than 600 pieces of music.

A. Writes

B. Wrote

C. Writed

D. Was wrote

2. We _______ David in town a few days ago.

A. Did see

B. Was saw

C. Did saw

D. Saw

3. It was cold, so I _____________ the window.

A. Shut

B. Was shut

C. Am shut

D. Shutted

4. I ___________ lớn the cinema three times last week.

A. Was go

B. Went

C. Did go

D. Goed

5. What __________ you _________ last weekend?

A. Were / do

B. Did / did

C. Did / do

D. Bởi vì / did

6. The police ___________ me on my way trang chủ last night.

A. Was stop

B. Stopped

C. Stops

D. Stopping

7. The film wasn"t very good. I _____________ it very much.

A. Enjoyed

B. Wasn"t enjoy

C. Didn"t enjoyed

D. Didn"t enjoy

8. The bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.

A. Didn"t

B. Did

C. Wasn"t

D. Not

9. The window was xuất hiện and a bird ___________ into the room.

A. Fly

B. Flew

C. Was flew

D. Did fly

10. I __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.

A. Spend / buy

B. Spent / buy

C. Spent / bought

D. Was spent / bought

11. I ___________ about a yellow unicorn last night.

A. Dreamed

B. Slept

C. Think

12. Anna ___________ to class yesterday because she was at the hospital.

A. Didn"t come

B. Didn"t take

C. Didn"t arrive

13. It was snowing last night. It ___________ so cold!

A. Touched

B. Felt

C. Happened

14. Lucy ___________ her mother"s watch, so she bought a new one.

A. Broke

B. Crashed

C. Forgot

15. We ___________ at the library for three hours yesterday.

A. Learnt

B. Studied

C. Reviewed

16. I ___________ an thư điện tử to the company but they never answered.

A. Published

B. Read

C. Sent

17. The two cousins ___________ at the airport for the first time.

Xem thêm: Top Trò Chơi Phổ Biến Về Hình Tượng Trưng Của Google Là Gì? Halloween 2016

A. Met

B. Welcomed

C. Saw

18. The dog ___________ in the middle of the kitchen floor, looking at the door.

A. Put

B. Ran

C. Stood

Đáp án bài bác tập trắc nghiệm


Bài tập thì vượt khứ đơn trên đây được tissustartares.com tổng hòa hợp kèm đáp án giúp đỡ bạn học luyện tập thành thạo. Hãy ôn kỹ kim chỉ nan và thực hành hằng ngày bạn nhé!

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp nhỏ GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT vào 2 THÁNG với chương trình chuẩn chỉnh Quốc tế. Đặc biệt!! tặng ngay suất học tissustartares.com Class - Lớp học chuyên đề cùng gia sư trong nước và thế giới giúp bé học vui, ba mẹ sát cánh hiệu quả.

*


https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/past-simple

https://open.books4languages.com/english-a2-grammar/chapter/wh-questions-in-past-form/