Thì hiện tại hoàn thành (Past perfect tense) là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng, xuất hiện nhiều trong các bài kiểm tra cũng như trong các cuộc giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng không phải ai cũng hiểu và biết cách dùng đúng về chủ điểm ngữ pháp này, đặc biệt là những người mới học tiếng Anh. Thấu hiểu được khó khăn của người học, trong bài viết dưới đây, Langmaster sẽ tổng hợp và chia sẻ đến bạn những kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành.

Bạn đang xem: Công thức thì hiện tại hoàn thành

1. Khái niệm thì hiện tại hoàn thành (Present perfect là gì) 

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect) là gì? Đây là một thì quan trọng của 12 thì cơ bản trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để diễn tả một hành động, câu chuyện, sự việc đã hoàn thành tính đến thời điểm nói hiện tại. Nhưng người ta lại không nhắc gì đến thời gian cụ thể diễn ra sự việc.

Ví dụ: 

Quan has done his homework since 5 p.m 

(Quân đã hoàn thành bài tập về nhà của anh ấy từ 5 giờ chiều)

She has learned English for 15 years.

(Cô ấy đã học tiếng Anh khoảng 15 năm.)

She has taught Japanese for 7 years. 

(Cô ấy đã dạy tiếng Nhật Bản khoảng 7 năm.)

2. Công thức thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) 

2.1. Câu khẳng định 

Cấu trúc: S + have/ has + V(PII).

Trong đó:

S (subject): Chủ ngữ bao gồm I, You, We, They, She, He, It
Have/ has: trợ động từ
V(PII): động từ ở dạng phân từ II 

Lưu ý:

Have đi kèm với I, You, We, They
Has đi kèm với She, He, It

Ví dụ:

 She has lived in Ha Long since she was a little girl. 

( Cô ấy đã sống ở Hạ Long kể từ khi còn bé. )

She has taught Chinese for 3 years. 

(Cô ấy đã dạy tiếng Trung Quốc khoảng 3 năm.)

They have worked in this factory for 30 years. 

(Họ đã làm việc trong nhà máy này được 30 năm. )

2.2. Câu phủ định 

Cấu trúc: S + have/ has + not + V (p
II)

Lưu ý:

Have not được viết tắt là haven’t
Has not được viết tắt là hasn’t

Ví dụ:

They haven’t played game for years.

 (Họ đã không chơi điện tử trong nhiều năm.)

Lan hasn’t met her classmates for a long time. 

(Lan đã không gặp các bạn cùng lớp trong một thời gian dài.)

2.3. Câu nghi vấn (Yes/No, Wh-qu) 

2.3.1. Câu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Have/ Has + S + V(p
II) +… ?

Trả lời:

Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ:

Has he ever travelled to London? 

(Anh ấy đã bao giờ đi du lịch London chưa?)

=> Yes, he has./ No, he hasn’t.

Have you finished your housework yet? 

(Cậu đã làm xong việc nhà chưa?)

=> Yes, I have./ No, I haven’t.

2.3.2. Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH + have/ has + S (+ not) + V (p
II) +…?

Trả lời: S + have/ has (+ not) + Vp
II +…

Ví dụ:

Where have you and your kids been? 

(Em và các con vừa đi đâu thế?)

Why has he not drunk this the cup of tea yet?

 (Tại sao anh ấy vẫn chưa uống cốc trà này?)

3. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) 

Thì hiện tại hoàn thành được dùng phổ biến trong các cuộc hội thoại tiếng Anh. Nhưng cách dùng cụ thể như thế nào thì chưa chắc nhiều người biết. Dưới đây là những cách dùng thì hiện tại hoàn thành cùng ví dụ minh họa.

3.1. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong quá khứ và hiện tại vẫn còn tiếp tục

Thường đi kèm với các từ: today/ this morning/ this evening

Ví dụ:

I have studied English for 12 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 12 năm.)

=> Câu này có nghĩa là 12 năm trước tôi đã bắt đầu học tiếng Anh và bây giờ vẫn còn học.

She has worked at the factory since 2000. (Cô ấy làm việc tại nhà máy từ năm 2000).

=> Câu này có nghĩa là cô ấy bắt đầu làm việc tại nhà máy từ năm 2000 và bây giờ vẫn tiếp tục làm ở đấy.

3.2. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ

Ví dụ:

They have seen that movie fives times. (Họ đã xem phim đó 5 lần.)They have eaten at that restaurant many times. (Bọn họ đã đi ăn tại nhà hàng đó nhiều lần rồi.)

3.3. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại. Nó thường đi kèm với từ “ever” hoặc “never”

Ví dụ: My father has never been to America. (Bố tôi chưa bao giờ tới nước Mỹ.) 

3.4. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động, sự việc vừa mới xảy ra.

Ví dụ:

We have just dived. (Chúng tôi vừa mới lặn xong.)Has my teacher just arrived? (Có phải giáo viên của tôi vừa mới đến không?)

3.5. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả về sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của nó vẫn còn tác động đến hiện tại

Ví dụ:

She has broken her watch so she doesn’t know what time it is. (Cô ấy đã làm vỡ đồng hồ vậy nên cô ấy không biết bây giờ là mấy giờ.)Direction has cancelled the meeting. (Giám đốc đã hủy buổi họp.)

3.6 Thì hiện tại hoàn thành cùng để diễn đạt hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

Ví dụ: You can’t call her. My mother has lost her mobile phone.

(Bạn không thể gọi cho bà ấy. Mẹ tôi mới đánh mất điện thoại di động của mình rồi).

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

4. Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành 

Làm thế nào để nhận biết, phân loại thì hiện tại hoàn thành với các thì khác trong tiếng Anh. Dưới đây là dấu hiệu nhận biết cơ bản bạn cần nhớ:

4.1. Các từ để nhận biết thì hiện tại hoàn thành 

Thì hiện tại hoàn thành đi kèm với những từ ngữ sau đây:

Before: trước đây
Ever: đã từng
Never: chưa từng, chưa bao giờ
For + quãng thời gian: trong khoảng thời gian nào đó(for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: kể từ khi (since 2001,…)Yet: chưa, thường được dùng trong câu phủ định và nghi vấn…the first/ second…time : lần đầu tiên/ thứ hai..Just / Recently / Lately: gần đây, vừa mới, vừa xong
Already: rồi
So far/ Until now/ Up to now/ Up to the present: cho tới bây giờ

4.2. Vị trí của trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành 

Vị trí trạng từ đứng trong câu cũng là một dấu hiệu giúp bạn nhận biết được đâu là thì hiện tại hoàn thành:

Những trạng từ như already, never, ever, just: sau “have/ has” thường đứng trước động từ phân từ II. Ngoài ra, từ already còn có thể đứng ở cuối của câu.

Ví dụ: I have just done my homework. (Tôi vừa mới làm xong bài tập về nhà

Yet: thường đứng ở cuối câu, và xuất hiện trong câu phủ định và câu hỏi nghi vấn

Ví dụ: Lan hasn’t told me about you yet. (Lan vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

Những trạng từ như: so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: Có vị trí linh động trong câu. Nó có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: She has seen this film recently. (Cô ấy đã xem bộ phim này gần đây.)

Các bạn có thể học thêm về các thì hiện tại khác nhé:

5. 20 câu ví dụ về thì hiện tại hoàn thành 

He hasn’t met each his mom for a long time. 

(Anh ấy đã không gặp mẹ của mình trong một thời gian dài rồi.)

She hasn’t come back his hometown since 1998. 

(Cô ấy không quay trở lại quê hương của mình từ năm 1998.)

Phong has lost his key. 

( Phong đã mất chìa khóa. )

I have visited him this evening. 

( Tôi đã đến thăm anh ấy vào tối nay. )

I have not seen you for a long time. 

( Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài. )

Huy has written three blogs and he is working on another blog. 

(Huy đã viết được 3 trang blog và đang viết blog tiếp theo.)

He has played the piano ever since I was a kid. 

(Anh ấy đã chơi piano kể từ khi còn nhỏ.)

Those kids have played the piano since they were 5 years old. 

(Những đứa trẻ này chơi piano từ khi chúng 5 tuổi.)

I have read all Anna’s blogs and I’m waiting for her new blog. 

(Tôi đã đọc hết blog của Anna và đang chờ đợi blog mới của cô ấy.)

We have seen this contract 3 times.

 (Chúng tôi đã xem bản hợp đồng này 3 lần.)

He has researched 4 market and is working with on another one. 

(Anh ấy đã nghiên cứu được bốn thị trường và đang tiếp tục với thị trường tiếp theo).

We have come back from New
York. 

(Chúng tôi vừa trở về từ New
York.)

She has sent email to her partners. 

(Cô ấy vừa gửi email tới đối tác của cô ấy.)

I have eaten 4 cakes this morning. 

(Sáng nay tôi ăn bốn cái bánh)

People have traveled to the Moon so far.

(Con người đã du hành lên mặt trăng từ khá lâu rồi.)

People have not traveled to Mars.

(Con người chưa du hành lên sao hỏa)

Have you watched the film yet? – 

(Bạn đã hết bộ phim này trước đó chưa?)

He has never traveled by plane.

(Anh ấy chưa bao giờ đi tàu hỏa)

Linh has never been to England.

( Linh chưa đến nước Anh bao giờ.)

Have you ever visited him? 

( Bạn đã từng đến thăm anh ấy chưa?)

6. Cách chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành 

Động từ ở thì hiện tại hoàn thành được sử dụng ở dạng phân từ II. Trong đó có những động từ có quy tắc (thêm ed) và động từ bất quy tắc.

Xem thêm: Đóng vai người lính kể lại bài thơ ánh trăng kể lại câu chuyện

6.1. Cách thêm ed vào động từ

Quy tắc thêm “ed” vào động từ trong thì hiện tại hoàn thành như sau:

6.1.1. Chúng ta chỉ thêm “ed” vào những động từ không phải động từ bất quy tắc.

Ví dụ:

Watch