Tiếp theo chuỗi bài học về các thì trong tiếng Anh, bọn họ tiếp tục mày mò về thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn, công thức, dấu hiệu nhận biết, cách áp dụng chúng ra sao nhé!

Định nghĩa

Thì hiện tại dứt tiếp diễn (Present perfect continuous tense) là thì dùng làm chỉ hành động xẩy ra trong vượt khứ nhưng mà vẫn tiếp tục ở hiện tạicó kỹ năng tiếp diễntrong tương lai.

Bạn đang xem: Hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh về khoảng thời gian của hành vi đã xẩy ra nhưng không có công dụng rõ rệt.

Công thức thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Công thức

S + have/has + been + V-ing

•He/ She/ It/ Danh tự số ít/Danh từ ko đếm được thực hiện has

•I/You/ We/ They/ Danh từ số các sử dụnghave

Ví dụ

- I have been studying at this school for 3 years. (Tôi vẫn học sinh sống trường này được 3 năm.)

- She has been playing sports for a month. (Cô ấy đã đùa thể thao được một tháng.)

CÂU PHỦ ĐỊNH

Công thức

S + have/has + not + been + V-ing

Chú ý

(Viết tắt)

has not = hasn’t

have not = haven’t

Ví dụ

- I haven"t been playing basketball for 5 years. (Tôi dường như không chơi bóng rổ vào 5 năm.)

- He hasn"t been playing games with me in a year. (Anh ấy đã không chơi trò đùa với tôi trong một năm.)

CÂU NGHI VẤN

Câu nghi ngờ sử dụng trợ đụng từ (Câu hỏi Yes/ No)

Công thức

Q:Have/Has + S + been + V-ing?

A:Yes, S + have/has.

No, S + haven’t/hasn’t.

Ví dụ

- Have you been studying here for 1 hour yet? (Bạn vẫn học ở đây được 1 giờ đồng hồ chưa?)

- Has he been playing chess for a month? (Anh ấy đã chơi cờ được một mon chưa?)

Câu ngờ vực sử dụng trường đoản cú hỏi ban đầu bằng Wh-

Công thức

Wh- + have/has + S + been + V-ing?

Ví dụ

What have you been doing here for 2 hours? (Bạn đã làm cái gi ở trên đây tận 2 tiếng?)

Cách cần sử dụng thì hiện nay tại xong tiếp diễn

Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn dùng để chỉ hành động ban đầu trong thừa khứ và kéo dài liên tục cho đến hiện tại.

Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn thường được thực hiện với:

những động từ chỉ sự việc có tính chất dài lâu (work, live, study, learn…)các trạng ngữ như: for + khoảng tầm thời gian, since + mốc thời hạn trong thừa khứ …

để nhấn mạnh tính chất thường xuyên và kéo dãn dài của hành động.

Ví dụ:

He’s been running for 2 hours. (Anh ấy chạy liên tiếp 2 tiếng đồng hồ đeo tay rồi, cùng vẫn còn đang làm việc tiếp.)

I’ve been trying khổng lồ fix this computer since yesterday. (Tôi đã cùng đang nỗ lực sửa cái máy tính này từ ngày hôm qua đến giờ, với vẫn không sửa được.)

They’ve been waiting for ages. (Họ đã mong chờ lâu lắm rồi, nhưng vẫn nên chờ tiếp.)

I’ve been thinking about this issue all day long. (Tôi đã với đang xem xét về vấn đề này một ngày dài rồi, tuy vậy vẫn không nghĩ ra.)

Dành tặng các bạn làm việc IELTS nguồn 15 ebooks từ cơ bạn dạng đến nâng cao, bởi vì IELTS Fighter biên soạn, có đủ từ bỏ ngữ pháp, từ vựng mang lại 4 tài năng để ôn luyện hiệu quả hơn.

Bạn click qua đây đk nhận nhé: https://quatang.ielts-fighter.com/15sach

Dấu hiệu nhận biết

- Since + mốc thời hạn (không rõ ràng)

Ví dụ:I have been playing chess since childhood. (Tôi đã chơi cờ từ lúc còn nhỏ.)

- For + thời hạn chính xác

Ví dụ:I have been studying English for 3 hours. (Tôi sẽ học giờ đồng hồ Anh trong 3 giờ.)

- All + khoảng chừng thời gian

Ví dụ:I have been playing games all morning. (Tôi đã chơi game cả buổi sáng.)

- Từ phân biệt gồm: All day, all week, since, for, for long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far, at the moment.

Phân biệt thì HTHT và HTHTTD

Với cùng một câu văn, việc sử dụng 2 thì này sẽ mang lại những sắc thái nghĩa khác nhau.

Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

Chức năng

Nhấn dạn dĩ vào hiệu quả của hành động

Nhấn rất mạnh vào sự thường xuyên của hành động, khoảng thời gian mà hành vi đó tiêu tốn, nhưng chưa xuất hiện kết quả rõ rệt, bởi vì đó, hành vi ấy rất có thể vẫn thường xuyên xảy ra vào tương lai

Ví dụ

- She has learned how to lớn drive a car. (= She has finished learning & she can drive now. Cô ấy sẽ học lái xe dứt rồi, tức là bây chừ cô ấy lái được xe rồi.)

- The students have done their homework. (= The students have finished doing their homework. Các em học viên đã làm xong bài tập rồi.)

- She has been learning how lớn drive a oto for weeks. (= She hasn’t finished learning yet. Cô ấy học lái xe mấy tuần nay cơ mà vẫn chưa xong, vẫn không lái đươc, với vẫn sẽ phải học tiếp.)

- The students have been doing their homework for hours. (= They haven’t finished the homework yet, các em học sinh đã có tác dụng bài trong không ít giờ nhưng mà vẫn không hoàn thành.)

Bài tập thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

Sau đây là bài tập thực hành thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn. Hãy chất vấn đáp án sinh sống cuối bài học và coi kỹ video ở trên để nghe phân tích và lý giải chi tiết các bạn nhé!

Bạn có thể luyện tập thêm về Hiện tại xong (Present Perfect) nhằm tránh bị nhầm lẫn nữa nhé.

Exercise 1. đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc ở thì hiện tại dứt tiếp diễn.

1.She (work) ……………………………….. Here for five years.

2.I (study) ……………………………….. All day.

3.You (eat) ……………………………….. A lot recently.

4.We (live) ……………………………….. In London for six months.

5.He (play) ……………………………….. Football, so he"s tired.

6.They (learn) ……………………………….. English for two years.

7.My mom (cook) ……………………………….. So the kitchen is really hot.

8.She (go) ……………………………….. Khổng lồ the cinema every weekend for years.

9.It (rain) ……………………………….. So the pavement is wet.

10.You (sleep) ……………………………….. For twelve hours.

11.I (not/work) ……………………………….. Today.

12.You (not/eat) ……………………………….. Well recently.

13.We (not/exercise) ……………………………….. Enough.

14.She (not/study) ………………………………..

15.They (not/live) ……………………………….. Here for very long.

16.It (not/snow) ………………………………...

17.He (not/play) ……………………………….. Football for five years.

18.We (not/drink) ……………………………….. Enough water, that"s why we feel tired.

19.I (not/sleep) ……………………………….., I was reading.

20.They (not/watch) ……………………………….. TV much recently.

Exercise 2. Mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc.

1.He (work) ……………………………….. In this company since 1985.

2.I (wait) ……………………………….. For you since two o"clock.

3.Mary (live) ……………………………….. In Germany since 1992.

4.Why is he so tired? He (play) ……………………………….. Tennis for five hours.

5.How long (you/learn) ……………………………….. English?

6.We (look for) ……………………………….. The motorway for more than an hour.

7.I (live) ……………………………….. Without electricity for two weeks.

8.The film (not/run) ……………………………….. For ten minutes yet, but there"s a commercial break already.

9.How long (she/work) ……………………………….. In the garden?

10.She (not/be) ……………………………….. In the garden for more than an hour.

Exercise 3. Điền từ thích hợp vào địa điểm trống.

1.It has ………………… snowing a lot this week.

2.………………… your brother and sister been getting along?

3.Rick ………………… been studying hard this semester.

4.I"m tired because I ………………… been working out.

5.Julie ………………… living in Italy since May.

6.Did you know he"s been teaching German ………………… fifteen years?

7.We have been watching TV ………………… we had dinner.

8.He has ………………… too hard today.

9.Has it ………………… raining since you arrived?

10.My brother has been travelling ………………… two months.

Exercise 4. Mang đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc.

1.I"m bored. It (rain) ……………………………….. For hours so I can"t go out.

2.(You/use) ……………………………….. My computer again?

3.My neighbour"s children (argue) ……………………………….. All morning.

4.You (not study) ……………………………….. For the maths exam.

5.Mel looks really tired. (she/work) ……………………………….. All night?

6.The kitchen"s a mess because we (make) ……………………………….. A birthday cake for Dad.

7.I (read) ……………………………….. An interesting book about the history of computers.

8.Jim (not do) ……………………………….. His homework. He"s been texting his friends.

Đáp án

Exercise 1.

1 – has been working

2 – have been studying

3 – have been eating

4 – have been living

5 – has been playing

6 – have been learning

7 – has been cooking

8 – has been going

9 – has been raining

10 – have been sleeping

11 – haven’t been working

12 – haven’t been eating

13 – haven’t been exercising

14 – hasn’t been studying

15 – haven’t been living

16 – hasn’t been snowing

17 – hasn’t been playing

18 – haven’t been drinking

19 – haven’t been sleeping

20 – haven’t been watching

Exercise 2.

1 – has been working

2 – have been waiting

3 – has been living

4 – has been playing

5 – have you been learning

6 – have been looking for

7 – have been living

8 – hasn’t been running

9 – has she been working

10 – hasn’t been

Exercise 3.

1 – been

2 – Have

3 – has

4 – have

5 – has

6 – for

7 – since

8 – been playing/ working…

9 – been

10 – for

Exercise 4.

1 – has been raining

2 – Have you been using

3 – have been arguing

4 – haven’t been studying

5 – Has she been working

6 – have been making

7 – have been reading

8 – hasn’t been doing

Trên đấy là những share về thì
Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn Present perfect continuous, chúng ta cùng ghi nhớ để thực hiện đúng nha. Còn điều gì thắc mắc, hãy cmt bên dưới để IELTS Fighter câu trả lời nhé. Chúc các bạn học tập kết quả ^-^

Các kỹ năng về các thì trong giờ Anh là 1 chủ điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh quan liêu trọng. Khi nói tới một hành vi đã xẩy ra trong khứ, đôi khi họ sẽ gặp gỡ phải chứng trạng “Liệu hành động chúng ta đang nói về nên được đặt ở thì hiện tại kết thúc (HTHT) tốt thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn (HTHT TD)?”

Thú thật ranh giới của nhị thì này tương đối là mong muốn manh, mặc dù thế trong một trong những các ngôi trường hợp gắng thể, ta chỉ hoàn toàn có thể dùng được HTHT mà không hẳn HTHT TD với ngược lại. Bài viết sau đây sẽ trình bày cụ thể điểm giống và điểm khác nhau của 2 thì Hiện tại dứt và hiện nay tại kết thúc tiếp diễn nhé!


*
Phân biệt thì hiện nay tại ngừng và thì hiện nay tại xong tiếp diễn
2. Điểm khác biệt của thì hiện tại chấm dứt và thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn2.1. Thì hiện tại dứt (Present Perfect)2.2. Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

1. Điểm giống như nhau của thì Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cả nhị thì này gần như hướng tới hành động đã xảy ra trong vượt khứ.

Một số những trường phù hợp trong câu sử dụng các động từ tất cả tính chất, điểm lưu ý sinh học tập về cuộc sống đời thường của một cá thể sống làm sao đó và thường kèm theo thời hạn (for/since + time).

Ví dụ 1:

I have worked/lived/studied here for 6 months. (thì hiện tại Hoàn thành)I have been working/living/studying here for 6 months. (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Ví dụ 2:

I have eaten meat my whole life. (thì hiện tại Hoàn thành)I have been eating meat my whole life. (thì hiện nay tại xong tiếp diễn)
Video phân biệt chi tiết thì hiện tại tại hoàn thành và thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn vì chưng cô Arnel

2. Điểm khác nhau của thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại tại dứt tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thànhThì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn
Cấu trúcKhẳng định: S + has/have + V Past Participle.Phủ định: S + has/have + not + V Past Participle.Nghi vấn: Has/Have + S + V Past Participle ..?Khẳng định: S + has/have + been + Ving
Phủ định: S + has/have + not + been + Ving
Nghi vấn: Has/Have + S + been + Ving?
Cách sử dụng– phía đến công dụng của hành vi (sự xong của hành động).– triệu tập vào con số của kết quả.– áp dụng với những động từ chỉ hành vi không thể kéo dài.– Được sử dụng với các động từ chỉ tri giác (stative verbs – verbs that refer khổng lồ a state of mind). Tất yêu được thực hiện trong hiện nay tại dứt tiếp diễn.

Xem thêm: Top 5 ca sĩ phèn số 1 thế giới, search results ca sĩ phèn nhất thế giới~loto66

– nhấn mạnh vào chính vì sự tiếp diễn của hành động đó (hành động này rất có thể vẫn tiếp tục ra mắt ở lúc này và chưa thấy được điểm kết thúc).– triệu tập vào thời lượng tiến hành hành động.– sử dụng với các động từ chỉ hành động có thể kéo dài và hiệu quả của hành vi được mô tả ở hiện nay tại.– có thể được sử dụng so với một hành động ngắn nếu như nó vẫn còn đang xẩy ra hoặc nhất thời thời.– Được sử dụng khi hành động được tái diễn và không rõ vết hiệu chấm dứt (không nên biết đã tái diễn bao nhiêu lần)

2.1. Thì hiện tại dứt (Present Perfect)

❖ cấu tạo

Khẳng định: S + has/have + V Past Participle.