Cho các dung dịch : C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, Na
OH, C2H5OH với H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là :
Trong các chất sau: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu hồng là
Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là
Axit α,
*
-điaminocaproic.

Bạn đang xem: Metyl amin có làm đổi màu quỳ tím không


Cho 11,8 gam amin đối kháng chức X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Làm cất cánh hơi hỗn hợp Y được 19,1 gam muối bột khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là
Este E được tạo vày ancol metylic với
*
- amino axit X. Tỉ khối tương đối của E đối với H2 là 51,5. Amino axit X là:
Axit
*
- aminocaproic.
Những dấn xét nào trong những nhận xét sau là đúng?(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin cùng etylamin là phần đa chất khí hương thơm khai cạnh tranh chịu, độc.(2) các amin đồng đẳng của metylamin gồm độ tan trong nước giảm dần theo hướng tăng của cân nặng phân tử.(3) Anilin gồm tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.(4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac.
Cho các loại thích hợp chất: amino axit (X), muối hạt amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Hàng gồm những loại hợp hóa học đều tính năng được với hỗn hợp Na
OH và đều chức năng được với dung dịch HCl là :
Chất X bao gồm công thức phân tử C4H9O2N. Biết : X + Na
OH Y + CH4O Y + HCl (dư) Z + Na
Cl Công thức kết cấu của X cùng Z lần lượt là :
Hợp chất X gồm vòng benzen và tất cả chứa C, H, N. Trong X gồm phần trăm khối lượng của N là 13,08%. Hãy cho thấy X gồm bao nhiêu đồng phân ?
Hỗn đúng theo X bao gồm metylamin, etylamin, propylamin tất cả tổng cân nặng 21,6 gam cùng tỉ lệ về số mol tương ứng là một : 2 : 1. Cho tất cả hổn hợp X trên công dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối hạt ?
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin

B. Metyl amin

C. Anilin

D. Glucozơ


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
Có những dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin, muối hạt mono kali của axit glutamic và anilin. Số dung dịch làm thay đổi màu sắc quỳ tím sang màu xanh là: A.4 B.5 C.3...

Có các dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin, muối bột mono kali của axit glutamic và anilin. Số dung dịch làm thay đổi màu sắc quỳ tím sang màu xanh là:

A.4

B.5

C.3

D.2


Có các dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin, muối mono kali của axit glutamic với anilin. Số dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím sang màu xanh lá cây là: A. 4 B. 5 C. 3 D....

Có những dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin, muối bột mono kali của axit glutamic với anilin. Số dung dịch làm chuyển màu quỳ tím sang màu xanh là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2


Đáp án A

Dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím sang màu xanh da trời là:etyl amin, benzyl amin, lysin, muối hạt mono kali của axit glutamic


Cho các phát biểu sau: (a) Ở ánh sáng thường Cu(OH)2 hoàn toàn có thể tan trong hỗn hợp glucozơ. (b) Anilin là 1 bazơ, dung dịch của nó làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc xanh. (c) Ở đk thường metyl acrylat làm phản ứng được với dung dịch brom. (d) Ở đk thích hợp, glyxin bội nghịch ứng được cùng với ancol etylic. Số tuyên bố đúng là: A. 3 B. 4 C. 1 D....

Cho những phát biểu sau:

(a) Ở ánh nắng mặt trời thường Cu(OH)2 hoàn toàn có thể tan trong dung dịch glucozơ.

(b) Anilin là một bazơ, hỗn hợp của nó làm quỳ tím chuyển màu xanh.

(c) Ở đk thường metyl acrylat phản ứng được với dung dịch brom.

(d) Ở đk thích hợp, glyxin bội phản ứng được với ancol etylic.

Số tuyên bố đúng là:

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2


Cho các chất sau: metyl amin, amoniac, natri axetat, anilin. Số hóa học làm giấy quỳ tím độ ẩm chuyển sang màu xanh là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.


Cho những nhận xét sau đây: (a) Hợp chất CH3COONH3CH3 có tên gọi là metyl aminoaxetat. (b) mang lại glucozơ vào ống thử đựng dung dịch H2SO4 đặc, đun cho nóng thấy cốc chuyển sang màu sắc đen, bao gồm bọt khí sinh ra. (c) hỗn hợp anilin có tác dụng quỳ tím chuyển sang màu xanh. (d) Thủy phân trọn vẹn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các α-aminoaxit. (e) Fructozơ và glucozơ là đồng phân cấu trúc của nhau. (g) Hidro hóa...

Cho các nhận xét sau đây:

(a) Hợp hóa học CH3COONH3CH3 có tên gọi là metyl aminoaxetat.

(b) cho glucozơ vào ống thử đựng dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thấy cốc gửi sang màu đen, bao gồm bọt khí sinh ra.

(c) dung dịch anilin có tác dụng quỳ tím chuyển sang màu xanh.

(d) Thủy phân hoàn toàn protein dễ dàng chỉ thu được lếu hợp các α-aminoaxit.

(e) Fructozơ với glucozơ là đồng phân cấu trúc của nhau.

(g) Hidro hóa trọn vẹn triolein (bằng H2, xúc tác Ni, đun nóng) thu được tristearin.

Số nhấn xét đúng là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Chọn B.

(a) Đúng.

(b) Sai, Saccarozơ new bị hoá đen khi tiếp xúc với H2SO4 đặc.

(c) Sai, hỗn hợp anilin không làm cho quỳ tím thay đổi màu.

(d) Đúng.

(e) Đúng.

(g) Đúng.


Đúng(0)

Cho các dung dịch sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin. Số dung dịch có thể làm chuyển màu sắc quỳ tím sang màu xanh da trời là

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn giải đáp D

làm thay đổi màu quỳ tím sang màu xanh gồm:

(1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac.

Anilin không làm cho quỳ tím đổi màu ⇒ chọn giải đáp D


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau:(a) Ở nhiệt độ thường, Cu OH 2 có thể tan trong dung dịch glucozơ.(b) Anilin là 1 trong những bazơ,dung dịch của nó tạo cho giấy quỳ tím đưa thành màu xanh.(c) Vinyl axetat phản bội ứng được với hỗn hợp brom.(d) Ở điều kiện thích hợp, glyxin làm phản ứng được với ancol etylic.(e) dung dịch saccarozơ có tác dụng làm mất màu nước brom.Số phát biểu và đúng là A. 1. B. 4. C....
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở ánh sáng thường, Cu OH 2 hoàn toàn có thể tan trong hỗn hợp glucozơ.

(b) Anilin là một bazơ,dung dịch của nó tạo cho giấy quỳ tím chuyển thành màu sắc xanh.

(c) Vinyl axetat phản bội ứng được với hỗn hợp brom.

(d) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản bội ứng được cùng với ancol etylic.

(e) dung dịch saccarozơ có công dụng làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Đáp án đúng : D

*


Đúng(0)
Nhúng quỳ tím thứu tự vào các dung dịch chứa những chất cá biệt sau: metyl amin; glyxin; lysin; axit glutamic. Số dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là A. 4. B. 1. C. 3. D....
Đọc tiếp

Nhúng quỳ tím thứu tự vào các dung dịch chứa những chất đơn nhất sau: metyl amin; glyxin; lysin; axit glutamic. Số dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn D.

Dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là metyl amin; lysin.


Đúng(0)

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin

B. Metyl amin.

C. Glucozơ

D. Anilin


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Đáp án B


Đúng(0)
Dung dịch nào tiếp sau đây làm quỳ tím gửi sang màu sắc xanh? A.Glyxin B.Metyl amin C.Anilin D....
Đọc tiếp

Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím đưa sang color xanh?

A.Glyxin

B.Metyl amin

C.Anilin

D. Glucozo


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn giải đáp B

+ Glyxin là chất có một nhóm COOH với 1 team NH2 → có thể xem như chất trung tính.

+ Glucozo không có tính bazo.

Xem thêm: Lời bài hát vũ duy khánh vợ tuyệt vời nhất, lời bài hát vợ tuyệt vời nhất 2

+ Anilin tất cả tính bazo vô cùng yếu hơn → không làm đổi màu quỳ tím.


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

tissustartares.com


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng