trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế biết

TIN 12. BÀI 8. TRUY VẤN DỮ LIỆU
TIN 12. BÀI 8. TRUY VẤN DỮ LIỆU

Bạn đang xem: trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế biết

Ngày đăng: 07/09/2020, 14:41

Đề Kiểm tra 1 tiết học tập kì 2 môn Tin học tập 12. Đề bao gồm 4 mã đề, từng đề bao gồm 33 câu. 4 đề gốc được phân bổ cường độ dễ dàng tương đương. Nội dung bám sát sách giáo khoa gồm những: 4 đối tượng người dùng chủ yếu của Access, cơ hội liệu pháp tạo nên kiểu mẫu chất vấn, report, truy vấn tài liệu. Trường trung học phổ thông Hạ Hịa ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN TIN HỌC 12 Họ tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: SBD: Thời gian: 45 phút Đề Số câu Điểm Lời phê nhà giáo Câu TL 10 11 12 13 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14 15 16 17 18 19 trăng tròn Câu Trong Access, tớ dùng biểu kiểu mẫu để: A Lập report B Sửa cấu hình bảng C Tính tốn mang đến ngôi trường tính tốn D Xem, nhập sửa liệu Câu Trong Access với đối tượng người dùng A B C D Câu Trong trình tạo nên cấu hình bảng, tạo nên ngôi trường,việc sau ko thiết cần thực hiện? A Chọn loại liệu B Đặt thương hiệu,những thương hiệu ngôi trường cần thiết phân biệt C Mô mô tả nội dung D Đặt độ dài rộng Câu Khi lựa chọn loại liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), cần lựa chọn loại nào? A Currency B Number C Date/time D Text Câu Với report,tớ khơng thể thao tác việc sau đây? A Lọc ghi thỏa mãn nhu cầu ĐK B Chọn ngôi trường đi vào report C Thầy trí report lựa chọn loại trình diễn D Gộp group liệu Câu Bảng hiển thị cơ chế trang liệu, với ngôi trường lựa chọn,ham muốn xếp ghi theo đuổi trật tự tăng,thao tác thực mệnh lệnh sau đúng? A Insert/New Record B Record/Sort/Sort Descending C Edit/ Sort Ascending D Record/Sort/Sort Ascending Câu Chọn loại liệu khai báo mang đến ngôi trường điểm:Tóan,Lý,Hóa mang đến phù hợp: A Yes/No B Autonumber C Currency D Number Câu Trong thao tác với cấu hình bảng, ham muốn xác lập khóa chủ yếu, tớ thực : Primary Key A Tools B File C Edit D Insert Câu Khi cần phải in ấn liệu theo đuổi kiểu mẫu mang đến trước, cần dùng đối tượng: A Bảng B Biểu kiểu mẫu C Báo cáo D Mẫu chất vấn Câu 10 Cho thao tác sau: Mở hành lang cửa số CSDL, lựa chọn đối tượng người dùng Table bảng lựa chọn đối tượng người dùng Trong hành lang cửa số Table: gõ thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại liệu, tế bào mô tả, quyết định đặc điểm ngôi trường Tạo cấu hình theo đuổi cơ chế kiến thiết Đặt thương hiệu lưu cấu hình bảng Chỉ quyết định khóa Để tạo nên cấu hình bảng CSDL,tớ thực thao tác: Trang 1/14 – Mã đề ganh đua 01 A 2,3,1,5,4 B 3,4,2,1,5 C 1,3,2,5,4 D 1,2,3,4,5 Câu 11 Trong Access,ham muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ,tớ chọn: A Create size for using Wizard B Create size with using Wizard C Create size by using Wizard D Create size in using Wizard Câu 12 Khi ham muốn sửa thay đổi kiến thiết report,tớ lựa chọn report nháy nút: A B C D Câu 13 Truy vấn sở liệu gì? A Là dạng lọc;có khả tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ B Là đối tượng người dùng với khả tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ C Là đòi hỏi máy thực mệnh lệnh D Là dạng thanh lọc Câu 14 Để tạo nên biểu kiểu mẫu, trước cần với liệu mối cung cấp từ: A Bảng kiểu mẫu chất vấn B Mẫu chất vấn report C Mẫu chất vấn biểu kiểu mẫu D Bảng report Câu 15 Để thao tác cơ chế kiến thiết biểu kiểu mẫu, tớ thực hiện: A Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút B Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút cơ chế biểu kiểu mẫu cơ chế kiến thiết C Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút cơ chế kiến thiết Câu 16 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY Trong Mẫu chất vấn, biểu thức số học tập muốn tạo ngôi trường TRUNG_BINH, mệnh lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 B TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 C TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 D TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 Câu 17 Trong Access, nhập liệu mang đến bảng, độ quý hiếm field GIOI_TINH True Khi field GIOI_TINH xác lập loại liệu ? A Date/Time B Boolean C Yes/No D True/False Câu 18 Thao tác với report thực cuối cùng? A Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn B In liệu (in báo cáo) C So sánh so sánh liệu D Sắp xếp phân group liệu,thực tổ hợp liệu Câu 19 Trình tự động thao tác muốn tạo kiểu mẫu chất vấn cơ hội tự động kiến thiết, biết: (1) Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn không giống thực hiện liệu mối cung cấp (2) Nháy nút (3) Nháy lưu ban vô Create query in Design view (4) Chọn ngôi trường quan trọng liệu mối cung cấp để lấy vô kiểu mẫu chất vấn (5) Mô mô tả ĐK kiểu mẫu chất vấn lưới QBE A (3)-> (4)-> (5)-> (1)->(2) B (3)-> (1)-> (4)-> (5)->(2) C (3)-> (1)-> (5)-> (4)->(2) D (1)-> (3)-> (4)-> (5)->(2) Câu trăng tròn Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với ngôi trường MAHS,HOTEN,DIEM.LOP.Muốn hiển thị thơng tin cậy điểm trên cao lớp nhằm dùng lâu nhiều năm, Access tớ dùng đối tượng người dùng đối tượng người sử dụng sau? A Tables B Queries C Reports D Forms Câu 21 Trong lưới QBE hành lang cửa số kiểu mẫu chất vấn (mẫu chất vấn cơ chế thiết kế)thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì? A Xác quyết định ngôi trường xuất kiểu mẫu chất vấn B Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn ghi đi vào kiểu mẫu chất vấn C Xác quyết định ngôi trường cần thiết xếp Trang 2/14 – Mã đề ganh đua 01 D Khai báo thương hiệu ngôi trường lựa chọn Câu 22 Trước tạo nên kiểu mẫu chất vấn nhằm giải tốn tương quan cho tới nhiều bảng,thì tớ cần thực thao tác nào? A Nhập ĐK vô lưới QBE B Thực gộp group C Liên kết bảng D Chọn ngôi trường ham muốn thị sản phẩm Show Câu 23 Cho thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Chọn với liệu cần thiết thanh lọc Trình tự động thao tác nhằm thực việc thanh lọc theo đuổi dù liệu lựa chọn là: A (3) (1) (2) B (3) (1) C (3) (2) (1) D (3) (2) Câu 24 Để thao tác cơ chế biểu kiểu mẫu,tớ ko thực thao tác sau đây? A Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu B Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút C Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết D Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết Câu 25 Liên kết bảng để: A Cả a,b,c B Đảm bảo tính quán C Tránh dư quá liệu D cũng có thể tổ hợp thơng tin cậy từ rất nhiều bảng Câu 26 Để lần kiếm thay cho liệu bảng tớ lựa chọn hình tượng sau đây? A Biểu tượng B Biểu tượng C Biểu tượng D Biểu tượng Câu 27 Trong Access,ham muốn xem xét lại trang liệu trước in,tớ thực : A Windows – Print Preview B View – Print Preview C File – Print Preview D Tools – Print Preview Câu 28 Cho thao tác sau : B1:Tạo bảng B2:Đặt thương hiệu lưu cấu hình B3:Chọn khóa mang đến bảng B4:Tạo link Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tớ thực bước sau: A B1-B3-B2-B4 B B2-B1-B2-B4 C B1-B2-B3-B4 D B1-B3-B4-B2 Câu 29 Trong vùng lưới QBE,dòng sản phẩm Show dùng làm : A Hiện ẩn dòng; B ẩn dòng; C Hiện ẩn cột; D Hiện dòng; Câu 30 Khi thao tác với cấu hình bảng,nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường,tớ gõ thương hiệu ngôi trường cột: A Name B Name Field C File Name D Field Name Câu 31 Thuật ngữ “bộ” sử dụng hệ CSDL mối liên hệ nhằm đối tượng: A Kiểu liệu tính chất B Cột C Bảng D Hàng Câu 32 Cho bảng sau : – DanhMucSach(MaSach,TenSach,MaLoai) – LoaiSach(MaLoai,LoaiSach) – HoaDon(MaSach,SoLuong,DonGia) Để biết giá chỉ sách cần thiết bảng ? A HoaDon B DanhMucSach,LoaiSach C DanhMucSach,HoaDon D HoaDon,LoaiSach Câu 33 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Để lần học viên với điểm tiết điểm ganh đua học tập kỳ ,vô dòng sản phẩm Criteria ngôi trường HOC_KY,biểu thức ĐK sau đúng: A [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 B MOT_TIET > AND HOC_KY >5 C [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 D [MOT_TIET] > “7” AND [HOC_KY]>”5″ -Hết – Trang 3/14 – Mã đề ganh đua 01 Trường trung học phổ thông Hạ Hòa ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC 12 Họ tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: SBD: Thời gian: 45 phút Đề Số câu Điểm Lời phê nhà giáo Câu TL 10 11 12 13 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14 15 16 17 18 19 trăng tròn Câu Trong thao tác với cấu hình bảng,ham muốn xác lập khóa chủ yếu,tớ thực : Primary Key A Insert B File C Edit D Tools Câu Bảng hiển thị cơ chế trang liệu,với ngôi trường lựa chọn,ham muốn xếp ghi theo đuổi trật tự tăng,thao tác thực mệnh lệnh sau đúng? A Record/Sort/Sort Descending B Edit/ Sort Ascending C Record/Sort/Sort Ascending D Insert/New Record Câu Trong Access với đối tượng người dùng A B C D Câu Khi ham muốn sửa thay đổi kiến thiết report,tớ lựa chọn report nháy nút: A B C D Câu Với report,tớ thao tác việc sau đây? A Lọc ghi thỏa mãn nhu cầu ĐK B Gộp group liệu C Chọn ngôi trường đi vào report D Thầy trí report lựa chọn loại trình diễn Câu Truy vấn sở liệu gì? A Là dạng lọc;có khả tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ B Là đối tượng người dùng với khả tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ C Là u cầu máy thực mệnh lệnh D Là dạng thanh lọc Câu Cho thao tác sau: 1.Mở hành lang cửa số CSDL,lựa chọn đối tượng người dùng Table bảng lựa chọn đối tượng người dùng 2.Trong hành lang cửa số Table:gõ thương hiệu ngôi trường,lựa chọn loại liệu,mơ mô tả,quyết định đặc điểm ngôi trường 3.Tạo cấu hình theo đuổi cơ chế kiến thiết 4.Đặt thương hiệu lưu cấu hình bảng 5.Chỉ quyết định khóa Để tạo nên cấu hình bảng CSDL,tớ thực thao tác: A 1,2,3,4,5 B 3,4,2,1,5 C 1,3,2,5,4 D 2,3,1,5,4 Câu Trình tự động thao tác muốn tạo kiểu mẫu chất vấn cơ hội tự động kiến thiết,biết: (1)Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn không giống thực hiện liệu mối cung cấp (2)Nháy nút (3)Nháy lưu ban vô Create query in Design view (4)Chọn ngôi trường quan trọng liệu mối cung cấp để lấy vô kiểu mẫu chất vấn Trang 4/14 – Mã đề ganh đua 01 (5)Mô mô tả ĐK kiểu mẫu chất vấn lưới QBE A (3)-> (1)-> (4)-> (5)->(2) B (1)-> (3)-> (4)-> (5)->(2) C (3)-> (4)-> (5)-> (1)->(2) D (3)-> (1)-> (5)-> (4)->(2) Câu Để tạo nên biểu kiểu mẫu,trước cần với liệu mối cung cấp từ: A Bảng report B Bảng kiểu mẫu chất vấn C Mẫu chất vấn biểu kiểu mẫu D Mẫu chất vấn report Câu 10 Trước tạo nên kiểu mẫu chất vấn nhằm giải tốn tương quan cho tới nhiều bảng,thì tớ cần thực thao tác nào? A Nhập ĐK vô lưới QBE B Liên kết bảng C Thực gộp group D Chọn ngôi trường ham muốn thị sản phẩm Show Câu 11 Để thao tác cơ chế kiến thiết biểu kiểu mẫu,tớ thực hiện: A Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút B Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút C Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút nháy nút nháy nút cơ chế kiến thiết cơ chế kiến thiết cơ chế biểu kiểu mẫu D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút Câu 12 Trong lưới QBE hành lang cửa số kiểu mẫu chất vấn (mẫu chất vấn cơ chế thiết kế)thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì? A Xác quyết định ngôi trường cần thiết xếp B Khai báo thương hiệu ngôi trường lựa chọn C Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn ghi đi vào kiểu mẫu chất vấn D Xác quyết định ngôi trường xuất kiểu mẫu chất vấn Câu 13 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Trong Mẫu chất vấn,biểu thức số học tập muốn tạo ngôi trường TRUNG_BINH,mệnh lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 B TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 C TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 D TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 Câu 14 Trong Access,tớ dùng biểu kiểu mẫu nhằm : A Xem,nhập sửa liệu B Tính tốn mang đến ngôi trường tính tốn C Lập report D Sửa cấu hình bảng Câu 15 Khi cần phải in ấn liệu theo đuổi kiểu mẫu mang đến trước,cần dùng đối tượng: A Báo cáo B Mẫu chất vấn C Bảng D Biểu kiểu mẫu Câu 16 Thao tác với report thực cuối cùng? A So sánh so sánh liệu B Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn C Sắp xếp phân group liệu,thực tổ hợp liệu D In liệu (in báo cáo) Câu 17 Trong Access,ham muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ,tớ chọn: A Create size for using Wizard B Create size in using Wizard C Create size by using Wizard D Create size with using Wizard Câu 18 Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với ngôi trường MAHS,HOTEN,DIEM.LOP.Muốn hiển thị vấn đề điểm trên cao lớp nhằm dùng lâu nhiều năm,vô Access tớ dùng đối tượng người dùng đối tượng người sử dụng sau? A Tables B Forms C Reports D Queries Câu 19 Trong Access,khi nhập liệu mang đến bảng,độ quý hiếm field GIOI_TINH True.Khi field GIOI_TINH xác lập loại liệu ? A Boolean B True/False C Yes/No D Date/Time Câu trăng tròn Để thao tác cơ chế biểu kiểu mẫu,tớ ko thực thao tác sau đây? A Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết B Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết C Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút Trang 5/14 – Mã đề ganh đua 01 Câu 21 Khi lựa chọn loại liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ),cần lựa chọn loại nào? A Currency B Text C Date/time D Number Câu 22 Cho thao tác sau: (1)Nháy nút (2)Nháy nút (3)Chọn với liệu cần thiết thanh lọc Trình tự động thao tác nhằm thực việc thanh lọc theo đuổi dù liệu lựa chọn là: A (3) (2) B (3) (1) C (3) (1) (2) D (3) (2) (1) Câu 23 Chọn loại liệu khai báo mang đến ngôi trường điểm:Tóan,Lý,Hóa mang đến phù hợp: A Yes/No B Autonumber C Number D Currency Câu 24 Trong trình tạo nên cấu hình bảng,khi tạo nên ngôi trường,việc sau ko thiết cần thực hiện? A Đặt thương hiệu,những thương hiệu ngôi trường cần thiết phân biệt B Đặt độ dài rộng C Mơ mô tả nội dung D Chọn loại liệu Câu 25 Cho thao tác sau : B1:Tạo bảng B2:Đặt thương hiệu lưu cấu hình B3:Chọn khóa mang đến bảng B4:Tạo link Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tớ thực bước sau: A B1-B2-B3-B4 B B1-B3-B2-B4 C B1-B3-B4-B2 D B2-B1-B2-B4 Câu 26 Để lần kiếm thay cho liệu bảng tớ lựa chọn hình tượng sau đây? A Biểu tượng B Biểu tượng C Biểu tượng D Biểu tượng Câu 27 Liên kết bảng để: A cũng có thể tổ hợp thơng tin cậy từ rất nhiều bảng B Đảm bảo tính quán C Tránh dư quá liệu D Cả a,b,c Câu 28 Thuật ngữ “bộ” sử dụng hệ CSDL mối liên hệ nhằm đối tượng: A Bảng B Hàng C Cột D Kiểu liệu tính chất Câu 29 Khi thao tác với cấu hình bảng,nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường,tớ gõ thương hiệu ngôi trường cột: A File Name B Name C Field Name D Name Field Câu 30 Trong Access,ham muốn xem xét lại trang liệu trước in,tớ thực : A Windows – Print Preview B View – Print Preview C File – Print Preview D Tools – Print Preview Câu 31 Cho bảng sau : – DanhMucSach(MaSach,TenSach,MaLoai) – LoaiSach(MaLoai,LoaiSach) – HoaDon(MaSach,SoLuong,DonGia) Để biết giá chỉ sách cần thiết bảng ? A DanhMucSach,LoaiSach B HoaDon,LoaiSach C DanhMucSach,HoaDon D HoaDon Câu 32 Trong vùng lưới QBE,dòng sản phẩm Show dùng làm : A ẩn dòng; B Hiện ẩn cột; C Hiện dòng; D Hiện ẩn dịng; Câu 33 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Để lần học viên với điểm tiết điểm ganh đua học tập kỳ ,vô dòng sản phẩm Criteria ngôi trường HOC_KY,biểu thức ĐK sau đúng: A MOT_TIET > AND HOC_KY >5 B [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 C [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 D [MOT_TIET] > “7” AND [HOC_KY]>”5″ -Hết – Trang 6/14 – Mã đề ganh đua 01 Trường trung học phổ thông Hạ Hịa ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN TIN HỌC Họ tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: SBD: Thời gian: 45 phút Đề Số câu Điểm Lời phê nhà giáo Câu TL 10 11 12 13 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14 15 16 17 18 19 trăng tròn Câu Khi cần phải in ấn liệu theo đuổi kiểu mẫu mang đến trước,cần dùng đối tượng: A Mẫu chất vấn B Bảng C Biểu kiểu mẫu D Báo cáo Câu Để tạo nên biểu kiểu mẫu,trước cần với liệu mối cung cấp từ: A Bảng report B Mẫu chất vấn biểu kiểu mẫu C Bảng kiểu mẫu chất vấn D Mẫu chất vấn report Câu Trong Access,khi nhập liệu mang đến bảng,độ quý hiếm field GIOI_TINH True.Khi field GIOI_TINH xác lập loại liệu ? A True/False B Boolean C Yes/No D Date/Time Câu Trong Access với đối tượng người dùng A B C D Câu Trình tự động thao tác muốn tạo kiểu mẫu chất vấn cơ hội tự động kiến thiết,biết: (1)Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn không giống thực hiện liệu mối cung cấp (2)Nháy nút (3)Nháy lưu ban vô Create query in Design view (4)Chọn ngôi trường quan trọng liệu mối cung cấp để lấy vô kiểu mẫu chất vấn (5)Mô mô tả ĐK kiểu mẫu chất vấn lưới QBE A (3)-> (4)-> (5)-> (1)->(2) B (3)-> (1)-> (5)-> (4)->(2) C (3)-> (1)-> (4)-> (5)->(2) D (1)-> (3)-> (4)-> (5)->(2) Câu Trong thao tác với cấu hình bảng,ham muốn xác lập khóa chủ yếu,tớ thực : Primary Key A File B Insert C Edit D Tools Câu Trong Access,ham muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ,tớ chọn: A Create size for using Wizard B Create size in using Wizard C Create size with using Wizard D Create size by using Wizard Câu Để thao tác cơ chế kiến thiết biểu kiểu mẫu,tớ thực hiện: A Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút B Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút C Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút nháy nút cơ chế kiến thiết cơ chế biểu kiểu mẫu D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút cơ chế kiến thiết Câu Để thao tác cơ chế biểu kiểu mẫu,tớ ko thực thao tác sau đây? A Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết B Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết Trang 7/14 – Mã đề ganh đua 01 C Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu Câu 10 Cho thao tác sau: D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút (1)Nháy nút (2)Nháy nút (3)Chọn với liệu cần thiết thanh lọc Trình tự động thao tác nhằm thực việc thanh lọc theo đuổi dù liệu lựa chọn là: A (3) (2) (1) B (3) (1) C (3) (1) (2) Câu 11 Khi ham muốn sửa thay đổi kiến thiết report,tớ lựa chọn report nháy nút: D (3) (2) A B C D Câu 12 Trong trình tạo nên cấu hình bảng,khi tạo nên ngôi trường,việc sau ko thiết cần thực hiện? A Đặt thương hiệu,những thương hiệu ngôi trường cần thiết phân biệt B Mô mô tả nội dung C Đặt độ dài rộng D Chọn loại liệu Câu 13 Chọn loại liệu khai báo mang đến ngôi trường điểm:Tóan,Lý,Hóa mang đến phù hợp: A Number B Currency C Autonumber D Yes/No Câu 14 Với report,tớ thao tác việc sau đây? A Gộp group liệu B Thầy trí report lựa chọn loại trình diễn C Chọn ngôi trường đi vào report D Lọc ghi thỏa mãn nhu cầu ĐK Câu 15 Cho thao tác sau: 1.Mở hành lang cửa số CSDL,lựa chọn đối tượng người dùng Table bảng lựa chọn đối tượng người dùng 2.Trong hành lang cửa số Table:gõ thương hiệu ngôi trường,lựa chọn loại liệu,tế bào mô tả,quyết định đặc điểm ngôi trường 3.Tạo cấu hình theo đuổi cơ chế kiến thiết 4.Đặt thương hiệu lưu cấu hình bảng 5.Chỉ quyết định khóa Để tạo nên cấu hình bảng CSDL,tớ thực thao tác: A 1,2,3,4,5 B 3,4,2,1,5 C 2,3,1,5,4 D 1,3,2,5,4 Câu 16 Truy vấn sở liệu gì? A Là đòi hỏi máy thực mệnh lệnh B Là dạng thanh lọc C Là đối tượng người dùng với khả tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ D Là dạng lọc;có khả tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ Câu 17 Trước tạo nên kiểu mẫu chất vấn nhằm giải tốn tương quan cho tới nhiều bảng,thì tớ cần thực thao tác nào? A Liên kết bảng B Nhập ĐK vô lưới QBE C Chọn ngôi trường ham muốn thị sản phẩm Show D Thực gộp group Câu 18 Trong lưới QBE hành lang cửa số kiểu mẫu chất vấn (mẫu chất vấn cơ chế thiết kế)thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì? A Xác quyết định ngôi trường cần thiết xếp B Khai báo thương hiệu ngôi trường lựa chọn C Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn ghi đi vào kiểu mẫu chất vấn D Xác quyết định ngôi trường xuất kiểu mẫu chất vấn Câu 19 Thao tác với report thực cuối cùng? A Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn B Sắp xếp phân group liệu,thực tổ hợp liệu C In liệu (in báo cáo) D So sánh so sánh liệu Câu trăng tròn Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Trong Mẫu chất vấn,biểu thức số học tập muốn tạo ngôi trường TRUNG_BINH,mệnh lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 Trang 8/14 – Mã đề ganh đua 01 B TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 C TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 D TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 Câu 21 Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với ngôi trường MAHS,HOTEN,DIEM.LOP.Muốn hiển thị thơng tin cậy điểm trên cao lớp nhằm dùng lâu nhiều năm,vô Access tớ dùng đối tượng người dùng đối tượng người sử dụng sau? A Reports B Tables C Forms D Queries Câu 22 Bảng hiển thị cơ chế trang liệu,với ngôi trường lựa chọn,ham muốn xếp ghi theo đuổi trật tự tăng,thao tác thực mệnh lệnh sau đúng? A Edit/ Sort Ascending B Record/Sort/Sort Ascending C Record/Sort/Sort Descending D Insert/New Record Câu 23 Khi lựa chọn loại liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ),cần lựa chọn loại nào? A Text B Currency C Date/time D Number Câu 24 Trong Access,tớ dùng biểu kiểu mẫu nhằm : A Sửa cấu hình bảng B Xem,nhập sửa liệu C Lập report D Tính tốn mang đến ngôi trường tính tốn Câu 25 Liên kết bảng để: A Cả a,b,c B Tránh dư quá liệu C Đảm bảo tính qn D cũng có thể tổ hợp thơng tin cậy từ rất nhiều bảng Câu 26 Để lần kiếm thay cho liệu bảng tớ lựa chọn hình tượng sau đây? A Biểu tượng B Biểu tượng C Biểu tượng D Biểu tượng Câu 27 Trong vùng lưới QBE,dòng sản phẩm Show dùng làm : A ẩn dòng; B Hiện ẩn cột; C Hiện ẩn dòng; D Hiện dòng; Câu 28 Cho thao tác sau : B1:Tạo bảng B2:Đặt thương hiệu lưu cấu hình B3:Chọn khóa mang đến bảng B4:Tạo link Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tớ thực bước sau: A B1-B2-B3-B4 B B1-B3-B4-B2 C B1-B3-B2-B4 D B2-B1-B2-B4 Câu 29 Thuật ngữ “bộ” sử dụng hệ CSDL mối liên hệ nhằm đối tượng: A Cột B Kiểu liệu tính chất C Hàng D Bảng Câu 30 Cho bảng sau : – DanhMucSach(MaSach,TenSach,MaLoai) – LoaiSach(MaLoai,LoaiSach) – HoaDon(MaSach,SoLuong,DonGia) Để biết giá chỉ sách cần thiết bảng ? A HoaDon,LoaiSach B DanhMucSach,LoaiSach C HoaDon D DanhMucSach,HoaDon Câu 31 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Để lần học viên với điểm tiết điểm ganh đua học tập kỳ ,vô dòng sản phẩm Criteria ngôi trường HOC_KY,biểu thức ĐK sau đúng: A MOT_TIET > AND HOC_KY >5 B [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 C [MOT_TIET] > “7” AND [HOC_KY]>”5″ D [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 Câu 32 Khi thao tác với cấu hình bảng,nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường,tớ gõ thương hiệu ngôi trường cột: A Name B Field Name C Name Field D File Name Câu 33 Trong Access,ham muốn xem xét lại trang liệu trước in,tớ thực : A View – Print Preview B File – Print Preview C Windows – Print Preview D Tools – Print Preview -Hết – Trang 9/14 – Mã đề ganh đua 01 Trường trung học phổ thông Hạ Hòa ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC Họ tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: SBD: Thời gian: 45 phút Đề Số câu Điểm Lời phê nhà giáo Câu TL 10 11 12 13 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14 15 16 17 18 19 trăng tròn Câu Để thao tác cơ chế biểu kiểu mẫu,tớ ko thực thao tác sau đây? A Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu B Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết C Nháy nút ,nếu như cơ chế kiến thiết D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút Câu Thao tác với report thực cuối cùng? A So sánh so sánh liệu B In liệu (in báo cáo) C Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn D Sắp xếp phân group liệu,thực tổ hợp liệu Câu Trình tự động thao tác muốn tạo kiểu mẫu chất vấn cơ hội tự động kiến thiết,biết: (1)Chọn bảng kiểu mẫu chất vấn không giống thực hiện liệu mối cung cấp (2)Nháy nút (3)Nháy lưu ban vô Create query in Design view (4)Chọn ngôi trường quan trọng liệu mối cung cấp để lấy vô kiểu mẫu chất vấn (5)Mô mô tả ĐK kiểu mẫu chất vấn lưới QBE A (3)-> (1)-> (4)-> (5)->(2) B (3)-> (1)-> (5)-> (4)->(2) C (3)-> (4)-> (5)-> (1)->(2) D (1)-> (3)-> (4)-> (5)->(2) Câu Khi cần phải in ấn liệu theo đuổi kiểu mẫu mang đến trước,cần dùng đối tượng: A Bảng B Báo cáo C Biểu kiểu mẫu D Mẫu chất vấn Câu Trong thao tác với cấu hình bảng,ham muốn xác lập khóa chủ yếu,tớ thực : Primary Key A Edit B Tools C Insert D File Câu Cho thao tác sau: (1)Nháy nút (2)Nháy nút (3)Chọn với liệu cần thiết thanh lọc Trình tự động thao tác nhằm thực việc thanh lọc theo đuổi dù liệu lựa chọn là: A (3) (1) (2) B (3) (2) C (3) (1) Câu Khi ham muốn sửa thay đổi kiến thiết report,tớ lựa chọn report nháy nút: A B C Câu Để thao tác cơ chế kiến thiết biểu kiểu mẫu,tớ thực hiện: D (3) (2) (1) D Trang 10/14 – Mã đề ganh đua 01 A Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút B Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút cơ chế kiến thiết cơ chế biểu kiểu mẫu C Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút D Chọn biểu kiểu mẫu nháy nút nháy nút cơ chế kiến thiết Câu Bảng hiển thị cơ chế trang liệu,với ngôi trường lựa chọn,ham muốn xếp ghi theo đuổi trật tự tăng,thao tác thực mệnh lệnh sau đúng? A Record/Sort/Sort Descending B Insert/New Record C Edit/ Sort Ascending D Record/Sort/Sort Ascending Câu 10 Truy vấn sở liệu gì? A Là đòi hỏi máy thực mệnh lệnh B Là đối tượng người dùng với khả tích lũy thơng tin cậy từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ C Là dạng lọc;có khả tích lũy thơng tin cậy từ rất nhiều bảng CSDL mối liên hệ D Là dạng thanh lọc Câu 11 Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với ngôi trường MAHS,HOTEN,DIEM.LOP.Muốn hiển thị thơng tin cậy điểm trên cao lớp nhằm dùng lâu nhiều năm,vô Access tớ dùng đối tượng người dùng đối tượng người sử dụng sau? A Tables B Reports C Forms D Queries Câu 12 Trong Access,tớ dùng biểu kiểu mẫu nhằm : A Tính tốn mang đến ngôi trường tính tốn B Xem,nhập sửa liệu C Sửa cấu hình bảng D Lập report Câu 13 Khi lựa chọn loại liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ),cần lựa chọn loại nào? A Number B Text C Currency D Date/time Câu 14 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Trong Mẫu chất vấn,biểu thức số học tập muốn tạo ngôi trường TRUNG_BINH,mệnh lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 B TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 C TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 D TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 Câu 15 Trong Access,khi nhập liệu mang đến bảng,độ quý hiếm field GIOI_TINH True.Khi field GIOI_TINH xác lập loại liệu ? A Boolean B Date/Time C True/False D Yes/No Câu 16 Trong lưới QBE hành lang cửa số kiểu mẫu chất vấn (mẫu chất vấn cơ chế thiết kế)thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì? A Khai báo thương hiệu ngôi trường lựa chọn B Xác quyết định ngôi trường cần thiết xếp C Xác quyết định ngôi trường xuất kiểu mẫu chất vấn D Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn ghi đi vào kiểu mẫu chất vấn Câu 17 Cho thao tác sau: 1.Mở hành lang cửa số CSDL,lựa chọn đối tượng người dùng Table bảng lựa chọn đối tượng người dùng 2.Trong hành lang cửa số Table:gõ thương hiệu ngôi trường,lựa chọn loại liệu,mơ mô tả,quyết định đặc điểm ngôi trường 3.Tạo cấu hình theo đuổi cơ chế kiến thiết 4.Đặt thương hiệu lưu cấu hình bảng 5.Chỉ quyết định khóa Để tạo nên cấu hình bảng CSDL,tớ thực thao tác: A 2,3,1,5,4 B 3,4,2,1,5 C 1,3,2,5,4 D 1,2,3,4,5 Câu 18 Với report,tớ khơng thể thao tác việc sau đây? A Gộp group liệu B Chọn ngôi trường đi vào report C Thầy trí report lựa chọn loại trình diễn D Lọc ghi thỏa mãn nhu cầu ĐK Trang 11/14 – Mã đề ganh đua 01 Câu 19 Trong trình tạo nên cấu hình bảng,khi tạo nên ngôi trường,việc sau ko thiết cần thực hiện? A Mô mô tả nội dung B Đặt thương hiệu,những thương hiệu ngôi trường cần thiết phân biệt C Đặt độ dài rộng D Chọn loại liệu Câu trăng tròn Chọn loại liệu khai báo mang đến ngôi trường điểm:Tóan,Lý,Hóa mang đến phù hợp: A Currency B Autonumber C Yes/No D Number Câu 21 Trong Access với đối tượng người dùng A B C D Câu 22 Trong Access,ham muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ,tớ chọn: A Create size with using Wizard B Create size in using Wizard C Create size for using Wizard D Create size by using Wizard Câu 23 Để tạo nên biểu kiểu mẫu,trước cần với liệu mối cung cấp từ: A Bảng report B Bảng kiểu mẫu chất vấn C Mẫu chất vấn biểu kiểu mẫu D Mẫu chất vấn report Câu 24 Trước tạo nên kiểu mẫu chất vấn nhằm giải toán tương quan cho tới nhiều bảng,thì tớ cần thực thao tác nào? A Chọn ngôi trường ham muốn thị sản phẩm Show B Thực gộp group C Liên kết bảng D Nhập ĐK vô lưới QBE Câu 25 Thuật ngữ “bộ” sử dụng hệ CSDL mối liên hệ nhằm đối tượng: A Hàng B Bảng C Cột D Kiểu liệu tính chất Câu 26 Trong Access,ham muốn xem xét lại trang liệu trước in,tớ thực : A Windows – Print Preview B View – Print Preview C File – Print Preview D Tools – Print Preview Câu 27 Cho bảng sau : – DanhMucSach(MaSach,TenSach,MaLoai) – LoaiSach(MaLoai,LoaiSach) – HoaDon(MaSach,SoLuong,DonGia) Để biết giá chỉ sách cần thiết bảng ? A HoaDon,LoaiSach B DanhMucSach,HoaDon C DanhMucSach,LoaiSach D HoaDon Câu 28 Bảng DIEM với ngôi trường MOT_TIET,HOC_KY.Để lần học viên với điểm tiết điểm ganh đua học tập kỳ ,vô dòng sản phẩm Criteria ngôi trường HOC_KY,biểu thức ĐK sau đúng: A [MOT_TIET] > “7” AND [HOC_KY]>”5″ B [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 C MOT_TIET > AND HOC_KY >5 D [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 Câu 29 Liên kết bảng để: A cũng có thể tổ hợp vấn đề từ rất nhiều bảng B Cả a,b,c C Tránh dư quá liệu D Đảm bảo tính qn Câu 30 Trong vùng lưới QBE,dịng Show dùng làm : A Hiện ẩn dòng; B Hiện dòng; C ẩn dòng; D Hiện ẩn cột; Câu 31 Để lần kiếm thay cho liệu bảng tớ lựa chọn hình tượng sau đây? A Biểu tượng B Biểu tượng C Biểu tượng Câu 32 Cho thao tác sau : B1:Tạo bảng B2:Đặt thương hiệu lưu cấu hình B3:Chọn khóa mang đến bảng B4:Tạo link Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tớ thực bước sau: A B1-B3-B2-B4 B B1-B3-B4-B2 C B2-B1-B2-B4 Câu 33 Khi thao tác với cấu hình bảng,nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường,tớ gõ thương hiệu ngôi trường cột: A Name B Name Field C Field Name D Biểu tượng D B1-B2-B3-B4 D File Name -Hết Trang 12/14 – Mã đề ganh đua 01 Trang 13/14 – Mã đề ganh đua 01 Đề 1 C C C D B B D B D 10 A 11 D 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 C 18 A 19 C trăng tròn B 21 D 22 B 23 D 24 A 25 C 26 A 27 A 28 B 29 B 30 C 31 A 32 D 33 B Đề1 Đề2 Đề3 Đề4 Đề B A D D C A D D D 10 C 11 C 12 B 13 B 14 B 15 B 16 B 17 B 18 D 19 C trăng tròn C 21 B 22 A 23 C 24 C 25 D 26 A 27 C 28 D 29 A 30 A 31 B 32 A 33 A C D B B A D A C C B A A D C C B Đề A D C B B A B C C 10 D 11 C 12 B 13 A 14 C 15 C 16 D 17 D 18 B 19 A trăng tròn A 21 D 22 C 23 A 24 D 25 B 26 B 27 A 28 D 29 B 30 A 31 A 32 D 33 C Đề A C B D D B C B A 10 C 11 D 12 A 13 B 14 B 15 D 16 A 17 A 18 B 19 A trăng tròn D 21 C 22 B 23 D 24 B 25 D 26 A 27 A 28 C 29 C 30 C 31 C 32 C 33 D C D D C C A B D B C C D B B D D D A D C B D D B B A A A A B B A D A D C B A C A B B D D C D B C D B D A C B A C A C C A D A C C D A C B C A D C C D B A B D A C A B B A A C B D B A D C A C B B B B B D C C C C D D B A A B D A A B A D Trang 14/14 – Mã đề ganh đua 01 … Trang 12 /14 – Mã đề ganh đua 01 Trang 13 /14 – Mã đề ganh đua 01 Đề 1 C C C D B B D B D 10 A 11 D 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 C 18 A 19 C trăng tròn B 21 D 22 B 23 D 24 A 25 C 26 A 27 A 28 B 29 B 30 C 31 A 32. .. C 10 D 11 C 12 B 13 A 14 C 15 C 16 D 17 D 18 B 19 A trăng tròn A 21 D 22 C 23 A 24 D 25 B 26 B 27 A 28 D 29 B 30 A 31 A 32 D 33 C Đề A C B D D B C B A 10 C 11 D 12 A 13 B 14 B 15 D 16 A 17 A 18 B 19 … B Đ? ?1 Đ? ?2 Đề3 Đề4 Đề B A D D C A D D D 10 C 11 C 12 B 13 B 14 B 15 B 16 B 17 B 18 D 19 C trăng tròn C 21 B 22 A 23 C 24 C 25 D 26 A 27 C 28 D 29 A 30 A 31 B 32 A 33 A C D B B A D A C C B A A D C C B Đề

– Xem tăng –

Xem thêm: thầy trần việt quân là ai

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn TIN HỌC 12 Học kì 2,

Bạn đang được coi bài bác viết: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn TIN HỌC 12 Học kì 2. tin tức bởi tissustartares.com tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: chị google ơi chị la ai

Rate this post